På besök i Pythagoras industrimuseum

Ett par förbundsmedlemmar besökte idag den gamla tändkulemotorfabriken Pythagoras, nu industrimuseum, i Norrtälje.

Förutom guidningen vi fick runt om i fabriken, och i en arbetarbostad, så passade vi även på att kika in i rum med namnet Folkrörelsernas tid – en ny gemenskap.

Väggarna var klädda med bilder och texter som berörde frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen.

Bland annat fick vi veta att arbetarna på Pythagoras bildade avdelning 32 av Järn- och metallarbetarförbundet i maj år 1899, och att deras första konflikt skedde året därpå i form av en strejk. Upprinnelsen till strejken ska ha varit att ledningen för Pythagoras velat förlänga arbetstiderna och sänka lönerna för arbetarna.

Värt ett besök för er som har vägarna förbi Norrtälje! Går strålande bra att ha med barn. Finns barnguidningar, uppfinnningsrum, café med mera. Till på köpet riktigt trevlig personal. 🙂

”Tändkulemotorfabriken Pythagoras

Högt upp på Södra berget i Norrtälje finns ett stycke spännande historia – tändkulemotorfabriken Pythagoras. En gång i tiden tillverkades tändkulemotorer här som såldes över hela världen.

Idag står fabriken kvar i orört skick och visas som ett levande museum. Här finns berättelser om maskiner och människor, om hur världen såg ut under tidigt 1900-tal. Här ägde historien rum.”
Saxat citat från www.pythagorasmuseum.se

87 år sedan – Glöm aldrig Ådalen

Idag för 87 år sedan sköt svensk militär in i ett obeväpnat demonstrationståg i Ådalen, Ångermanland. Tio arbetare föll till marken, varav fem dödades och fem sårades. Dom döda var: Erik Bergström, 31 år Viktor Eriksson, 35 år Sture Larsson, 19 år Evert Nygren, 22 år och Eira Söderberg, 20 år.

”Under våren 1931 gick arbetare inom pappersindustrin i Ådalen ut i sympatistrejk, för att stödja sina kamrater vid Marmaverken i Hälsingland som strejkade mot att företaget ville sänka deras löner. Vid den här tiden satte företagen ofta in strejkbrytare för att krossa strejker. Den 13 maj 1931 anlände ett 60-tal strejkbrytare till Ådalen. De skulle användas för att lasta pappersmassa, som arbetarna hade satt i blockad.
Samma dag tågade omkring 500 arbetare till strejkbrytarnas båt och stormade den. Fyra strejkbrytare övermannades och togs med till Kramfors där de avkrävdes löfte om att de skulle åka hem igen. Därefter överlämnades strejkbrytarna till polisen. Men företagen vägrade att dra tillbaka strejkbrytarna. I stället kallades militären in för att skydda dem. Det var inga värnpliktiga som användes, utan anställda soldater.

Dagen därpå, den 14 maj, anordnade Transportarbetareförbundet ett protestmöte i Frånö. Till mötet kallades alla fackligt organiserade arbetare i Ådalen. Mötet uttalade sig för att generalstrejk skulle utlysas över hela Ådalen till dess att strejkbrytarna dragits tillbaka. Medan företrädarna för de fackliga och politiska organisationerna stannade kvar för att förhandla om hur kampen skulle föras vidare började mötesdeltagarna att gå mot strejkbrytarförläggningen i Lunde. I tåget gick flera tusen personer. I täten gick en musikkår och två fanor, en från den socialdemokratiska ungdomsklubben i Lunde och en från Pappersindustriarbetareförbundet. När demonstrationen närmade sig strejkbrytarförläggningen i Lunde öppnade militären eld med gevär och med kulsprutor. Tio personer träffades, varav fem dog: Erik Bergström, Viktor Eriksson, Sture Larsson, Evert Nygren och Eira Söderberg.
En av demonstranterna, Tore Alespong, lurade soldaterna att sluta skjuta genom att blåsa eld upphör-signal i sin trumpet. På så sätt undveks att ännu fler dog.”

Text hämtad från hemsidan Ådalen 1931 – http://www.adalen1931.se/skotten2.html dit vi rekommenderar er för vidare läsning.

Fyra av de mördade arbetarna begravdes gemensamt på Gudmundrå kyrkogård i Kramfors. Dessa var Erik Bergström, Viktor Eriksson, Evert Nygren och Eira Söderberg. Sture Larsson begravdes i Västervik, vilken var hans hemkommun. Förutom namn och födelsedatum på själva gravstenen finns en stenplatta på graven med en dikt av Erik Blomberg som lyder:

”Här vilar en svensk arbetare. Stupad i fredstid. Vapenlös, värnlös. Arkebuserad av okända kulor. Brottet var hunger. Glöm honom aldrig.”

 

Klasskampens historia i Sverige

Det första mötet i serien ”Klasskampens historia i Sverige” gick av stapeln på ABF-huset i Stockholm under tisdagskvällen den 12 maj. Föredragsserien arrangeras av Förbundet Arbetarsolidaritet och Rött Forum. Ett trettiotal personer hade kommit för att lyssna och deltaga i den efterföljande diskussionen.

Håkan Blomqvist, mötets historiker och inledare, introducerade mötet, och temat var klasstriderna i Sverige från 1848 fram till första världskriget. Håkan uppehöll sig bl.a. vid Galicierstriden kring perioden 1906-1908, då arbetsgivarna importerade polska arbetare för att dumpa lönerna. Detta ledde inledningsvis till nationalistiska och reaktionära reaktioner från skånska fackföreningar som anklagade arbetsgivarna för att förråda fosterlandet, men också till försök att organisera de polska arbetarna. Detta ledde även till strejker bland dessa, då dessa arbetare, varav många var polska socialdemokrater, förstod att de utnyttjades för att ställa arbetare mot arbetare. Exemplet pockade på en aktuell diskussion om hotet från rasism och chauvinism, och om vikten av att kampen för internationell solidaritet förs i praktisk bemärkelse.

Blomqvist uppehöll sig också vid storstrejken 1909, som till sin kärna var en konflikt som handlade om arbetsgivarnas rätt att styra över anställningar och rätten att leda och fördela arbetet. Nederlaget för strejken kom att spela en avgörande roll för den svenska arbetarrörelsens vägval. Efter föreläsningen blev det utrymme för diskussion och frågor.

Föreläsningen och mötet uppskattades av deltagarna, och vi ser fram mot en mycket intressant och givande fortsättning, redan nästa tisdag. Då avhandlas perioden från revolutionsåret 1917, och klasskonflikterna på 1920- och 30-talet fram till Ådalen och Saltsjöbadsavtalet. Särskilt fokus blir det på kvinnoarbetarnas organisering. Väl mött!

Referat av tisdagens möte i serien ”Klasskampens historia”

Kvällens möte, som var det andra av tre i mötesserien, var mycket intressant och uppskattat. Kjell Östberg inledde mötet, som samlade 20 deltagare, och tog vid där Håkan Blomqvist avslutade.

Kjell började med att skissera 1920-talet, som var en period som karaktäriserades av tillbakagång, kris och splittringar inom arbetarrörelsen och vänstern. Under det tidiga 20-talet drogs Sverige in en kris som delvis var värre än den stora kris som följde i början på 30-talet efter Wallstreet-kraschen 1929. Massarbetslösheten bredde ut sig, och i vissa LO-förbund var den så hög som 60-70 procent.

Arbetarklassen och -rörelsen mötte också en stark och välorganiserad klassfiende: Den svenska högern använde sig av organiserat strejkbryteri, ibland organiserat av bemanningsföretag specialiserade på just detta (ett sådant var Boytons Arbetsbyrå med bas i Stockholm). Man kämpade också på den politiska arenan: Arvid Lindmans högerregering (1928-30) genomdrev i nära samarbete med näringslivets intressen en antifacklig lag som förbjöd strejker under kollektivavtalsperioden, en lag som fortfarande finns kvar (numera inbakad i MBL). Mot detta anordnade för övrigt LO en endagsstrejk, och socialdemokraterna lovade sedan att ta bort lagen efter nästa valseger, något som dock inte efterlevdes…

Under 1930-talets början var det återigen kris, och arbetslösheten låg på över 50% i många LO-förbund. Arbetsgivarna sade upp avtal och krävde lönesänkningar på 15-20%. Detta, och det organiserade strejkbryteriet, låg bakom våldsamma konfrontationer och statlig repression, vilket kulminerade i morden i Ådalen. Under den här perioden låg Sveriges strejkstatistik på en hög nivå i internationell jämförelse.

Under 30-talet växte fackföreningarna, trots den svåra situationen, men också p.g.a. motståndet från arbetarna. Även tjänstemännen organiserar sig och bildar fackföreningar, vilket var en viktig orsak till att fascismen inte gick fram i större skala än vad som skedde. Deklasserade mellanskiktsgrupper hade ju varit en viktig bas för Hitlers nazister i Tyskland. I Sverige valde mellanskiktsgrupper en annan väg – den mot organisering och fackligt engagemang.

1930-talet är också det årtionde då folkrörelserna växer fram på allvar. Vid sidan om den fackliga organisering, och hand i hand med denna, växer olika organisationer fram. Alltifrån PRO, den kooperativa rörelsen, HSB mm.

Kjell Östberg uppehöll sig också mycket vid radikaliseringen av kvinnorna under samma årtionde. Kvinnornas organisering var central för framväxten av folkrörelserna. Efter en tillbakagång på 1920-talet efter rösträttens genomförande och den fortsatta utestängningen av kvinnor i parlamentet, växte kvinnorrörelsen på 1930-talet. Mycket p.g.a. den fackliga organiseringen: På många håll bildades kvinnliga fackföreningar för att försvara de kvinnliga arbetarnas intressen. Det handlade om kontorister, lärare och många andra grupper. ”Rätt till arbete” var en förenande paroll för denna rörelse. Rörelsen i form av de nya fackliga organisationerna, kvinnoförbund mm, lyckades effektivt bekämpa t.ex. en utredning om ett lagförslag som syftade till att förbjuda gifta kvinnors rätt till arbete. Sådana reaktionära krav hade också försvarare på ledande positioner i fackföreningsrörelsen: Män som ville att de som jobb fanns i första hand skulle gå till andra män. Mot sådana förslag drev kvinnorörelsen krav på att det skulle vara förbjudet för arbetsgivare att sparka gravida kvinnor.

Kjell uppehöll sig också vid kvinnorörelsens organisationsformer. De kvinnliga fackföreningarna tog ett större socialt ansvar för sina ofta fattiga och underbetalda medlemmar än andra manliga fackföreningar. Kontoristernas fackförening hade exempelvis allt från matsalar, sportstuga, semesteranläggning, kvinnohus, äldreboende och begravningsplats på norra Skogskyrkogården. Sammanförandet av kvinnorna skapade också en systerskapskultur och gav upphov till ett radikaliserande feministiskt medvetande. Sammantaget fick vi bakgrunden till varför Sverige i jämförelse med andra länder fick en mer progressiv syn på kvinnor och jämlikhet under den här perioden, vilket på sitt sätt rustade för den kvinnorörelse som senare kunde ta vid på 1970-talet. Kvinnokampen har haft en avgörande betydelse i den svenska klasskampen, så även under mellankrigstiden.

Kjell diskuterade också de utmärkande dragen i den politiska utvecklingen. Socialdemokraternas valseger 1932 var en viktig vändpunkt. Då kom (s) till makten på ett program som innebar ett brott med partiets passiva 1920-talspolitik. Nu stod partiet för en aktiv arbetslöshetspolitik, keynesianism, som skulle göra skillnad. Välfärdsstaten började byggas i små steg. Samtidigt gick politiken hand i hand med korporativism och viss avradikalisering. Socialiseringsutredningar lades på is och socialdemokratin sökte klassöverskridande lösningar, samarbetade med Bondeförbundet mm.
Saltsjöbadsavtalet, som fick stå som symbolen för LO-ledarnas gemensamma intresse med arbetsgivarna att till varje pris undvika konflikter, var en annan sida av detta. Saltsjöbadsavtalet innebar också ett utvecklande av förhandlingsformer som till sin kärna syftade till att undvika konflikter.

Kjell talade också om situationen efter andra världskriget, då välfärdsstaten fortsatte att byggas. Kjell pekade bl.a. på att de reformer som genomfördes, liksom utbyggnaden av den offentliga sektorn, inte skilde sig radikalt från politiken i andra väststater. Avradikaliseringen av socialdemokratin fortsatte också under perioden, och kröntes av ett allt närmare samarbete med det svenska näringslivet, institutionaliserat i den s.k. ”Harpsundsdemokratin” och, på arbetsmarknaden, extremt centralistiska ramavtal.

Kjell Östberg avslutade sin föreläsning med att berätta om motståndet mot sprickorna i välfärdsbygget, bl.a. från Grupp 8, den vitala kvinnorörelse som växer fram i början på 1970-talet med utgångspunkt i arbetet och radikaliserad av de många vilda strejkerna. Städerskestrejken i Borlänge, och solidaritetsstrejkerna med denna, var exempel på sådana konflikter. Central var förstås gruvarbetarstrejken 1969, som också kommer att utgöra utgångspunkten för den sista föreläsningen i serien.

Efter diskussionen följde flera frågor och synpunkter från deltagare, och sammantaget var det en mycket intressant diskussion. Den gav förhoppningsvis fortsatt mersmak! Varmt välkomna både ni som kom idag och ni som inte kom – nästa tisdag kl.18 på ABF!

Årets julklapp är ljudboken om arbetsplatskamp!

Om vi i Förbundet Arbetarsolidaritet får bestämma är årets julklapp ljudboken ”Hopsnackat” från Folkrörelselinjen. Kampanjen ”Nissarna” har runt om i landet delat ut ljudboken gratis för att öka kunskapen om metoderna vi kan använda på våra arbetsplatser. Bli en del av kampanjen du också och glädj din omgivning – det är mycket enkelt!

Individer och lokalgrupper i förbundet har den senaste tiden deltagit i kampanjen ”Nissarna”, där ljudboken ”Hopsnackat” av Folkrörelselinjen ges ut som en tidig julklapp till allmänheten via arbetsplatser och offentliga utrymmen. Medlemmar har därför delat ut boken i Umeå, Uppsala, Malmö och Norrköping och fler tillfällen är redan inplanerade innan juldagarna. Bland annat så spreds ljudboken på de tre stödpubar för Stridsfonden som arrangerades av förbundet i början av december – men även på arbetsplatser och på gator och torg där lokalklubbarna är aktiva.

Ambitionen med kampanjen bygger delvis på bildning, att sprida utom- och inomfackliga metoder på arbetsplatserna, likväl som självaktivitet då kampanjen bjuder in alla att kunna delta och sprida boken vidare. Något vi uppmanar alla att göra, då alla kan delta!

På kampanjens blogg kan man även skicka in arbetsplatsberättelser som läsare och andra Nissar kan ta del av. Folkrörelselinjen som skrivit boken syftar till att bygga en rörelse på arbetsplatserna igen och arbetar därför bland annat med just böcker, föreläsningar och fackligt gräsrotsarbete. Vi uppmanar alla sympatisörer, medlemmar och intresserade att också ta del av kampanjen och sprida boken vidare – låt oss göra den till årets julklapp!

http://www.folkrorelselinjen.nu
http://nissarnas.wordpress.com/sahar-blir-du-ocksa-nisse/