Politisk Plattform

Denna politiska plattform är antagen på Förbundet Arbetarsolidaritets första kongress i Uppsala, september 2009

INLEDNING

Förbundet Arbetarsolidaritet är inte något nytt politiskt parti, fackförbund eller självutnämnt ledarskap. Vi är vanliga arbetare med radikala idéer, som organiserar oss för att kunna delge varandra våra erfarenheter och tankar kring motstånd och arbetsplatskamp.

Förbundet Arbetarsolidaritet stödjer alla former av kamp som flyttar fram arbetarklassens positioner eller som förhindrar försämringar av våra rättigheter.

Förbundet Arbetarsolidaritet anser att politiken måste utgå ifrån vardagslivet, inte enbart ifrån politiska teorier. Genom arbetarsolidaritet och självständig klasskamp kan vi sätta arbetsköparna och borgarklassen på plats.

KAPITALISMEN, KLASSAMHÄLLET OCH KRISERNA

Det kapitalistiska produktionssättet är grunden för det borgerliga samhället och dess stat. I samhället kan vi se en tydlig uppdelning av människor, utifrån dess ägande, rikedom och makt. Vi kan urskilja två oförenliga huvudgrupper eller klasser; den styrande borgarklassen och arbetarklassen. De som äger och administrerar produktionsmedlen och de som är tvungna att sälja sin arbetskraft för att försörja sig. Mellan dessa två klasser finns flera olika mellanskikt som borgarna brukar kalla för medelklassen. Bland mellanskikten finns de som är närstående arbetarklassen och solidariserar sig med dessa medan andra har allt att tjäna på att arbetarna hålls nere och sugs ut.

Det av kapitalismen skapade klassamhället är den direkta orsaken till orättvisor och lidande världen över. Jakten på nya rikedomar går inte bara ut över vår miljö, utan skördar varje dag nya offer i form av mänskligt lidande. Mer eller mindre rättslösa arbetare tvingas in i ett löneslaveri, där utfört arbete skall omvandlas till mervärde och profit. En förutsättning för att kunna upprätthålla företagens vinster genom det kapitalistiska produktionssättet, är alltså en ökad utsugning och ett bevarande av löneslaveriet. Då handlar det inte om en produktion utifrån mänskliga behov, utan en produktion som utgår från kravet på ökad profit.
Det är just denna profithunger som gör att kapitalismen själv, är orsaken till kapitalismens kris.

Alla kapitalister vill tillverka så billigt som möjligt, betala så låg lön som möjligt och sälja så dyrt som möjligt. Detta är en olöslig ekvation. För vilka skall köpa produkterna när lönerna är så låga? Detta är ett inbyggt grundproblem i kapitalismen och orsaken till dess återkommande kriser. När produkten inte kan säljas följer avskedanden, massarbetslöshet, ännu mindre efterfrågan och lägre reala investeringar. Denna nedåtgående spiral försöker kapitalismen bryta genom konkurser, massiv kapitalförstörelse och att arbetarna pressas tillbaka.

I kristider försöker borgarklassen lägga skulden på oss. De skyller på alltifrån överproduktion, underkonsumtion till ”orimliga” lönekrav etc. Dessa ständigt återkommande kriser gör det svårt för borgarna att fortsätta med sitt ohämmade uttag av enorma vinster. I sin desperation efter att upprätthålla profiten sparkar de arbetare, kringgår turordningsregler, kräver sänkta löner och inskränkt arbetsrätt. Konsekvensen blir att i takt med att utsugningen ökar, ökar också klassmotsättningarna. När klassmotsättningarna ökar, uppstår en vilja till motstånd hos arbetarklassen, ett så kallat revolutionärt potential. Samtidigt som de sociala motsättningarna hårdnar, försvinner möjligheterna till en fredlig lösning för borgarklassen – krisens enda lösning är arbetarnas revolution.

BEHOVET AV EN NY ARBETARRÖRELSE

Den etablerade arbetarrörelsen har i mångt och mycket spelat ut sin roll. Socialdemokratin har huggit en kniv i ryggen på alla de som trott på och arbetat för en socialistisk samhällslösning.
Det är uppenbart att välfärdskapitalismen, folkhemsbygget och keynesianismens tankar om att få kapitalismen att fungera så bra som möjligt och fördela dess vinster, aldrig var eller kommer att kunna utgöra en lösning på klassamhället.
Socialdemokratin har idag inga framtidsvisioner, utan tävlar med borgarna om vem som kan tillfredsställa marknadens krav på bästa sätt. Socialdemokratin och facket disciplinerade och kontrollerade arbetarklassen och arbetarrörelsen. Partiet blev en garant för klassfred och samförståndspolitik, vilket historien visat genom Storstrejken, efterföljande klasslagar och Saltsjöbadsavtalet.

Till sin hjälp har de alltid haft den reformistiska vänstern i form av olika parlamentariska vänsterpartier. Dessa har trots sin stundtals revolutionära retorik, i praktiken endast fungerat som stödparti till Socialdemokraterna, vilket underlättat upprätthållandet av den sociala fred arbetsköparna eftersträvat.

I och med Sovjetunionens fall, raserades det Stalinistiska statskapitalistiska projektet i öst. Sovjetunionen visade sig tidigt vara ett nytt effektivt sätt att suga ut och förtrycka arbetarklassen. Detta samhällssystem har ofta felaktigt kallats för kommunism. Denna kommunism, skall inte på något sätt förväxlas med det klass- och statslösa samhälle som är den revolutionära arbetarklassens mål.

Klassamhällets och löneslaveriets fortlevnad, kapitalismens oförmåga att tillgodose arbetarklassens behov, de ständigt återkommande ekonomiska kriserna, den ökade miljöförstöringen och den etablerade arbetarrörelsens klassförräderi, visar med en obarmhärtig tydlighet på behovet av en ny
arbetarrörelse.

En ny arbetarrörelse måste vara redo att ta lärdom av de historiska misstag som begåtts. Den måste vara allt det den gamla inte var. Den måste byggas underifrån och aldrig förlita sig på ett självutnämnt ledarskikt.
Arbetarklassen måste på alla nivåer representera sig själv då arbetarklassens frigörelse, måste vara dess eget verk. En ny rörelse måste också självklart vara antikapitalistisk. Arbetarrörelsens mål får aldrig vara en mänskligare kapitalism, ett folkhem, eller en välfärdsstat då dessa idéer aldrig kan upprätthållas. Vi vill på inget sätt förringa de rättigheter och framsteg tidigare generationer arbetare kämpat sig till.Vi har dock sett att så fort det ekonomiska utrymmet krymper är borgarklassen och de politiska partierna snabba med att dra in på dessa områden. Idag vill man få oss att tro att kapitalismen är det enda möjliga systemet. Den nya arbetarrörelsen måste visa att så inte är fallet.

Vägen förbi kapitalismen förutsätter kamp, inte samförstånd. Kamp sker dagligen på våra arbetsplatser, för att bemöta arbetsköparnas härjningar, men även t ex i bostadsområden och skolor där människor organiserar sig för att bekämpa nedskärningar.
I all kamp blir arbetarklassens självverksamhet och självorganisering central. När vi agerar kollektivt, har vi en styrka att förändra vår egen situation utan parti- och fackpampar.

FACKET OCH ARBETSPLATSKAMPEN

Fackföreningarna är i dagsläget nödvändiga i kampen för lönearbetarnas levnadsvillkor, genom försvar av redan uppnådda rättigheter. De kan också inom ramen för det kapitalistiska systemet kämpa sig till vissa förbättringar. Men en förutsättning för att fackförbunden inte enbart skall reduceras till en konfliktdämpande medlare mellan arbetare och arbetsköpare, är att de kontrolleras av medlemmarna och inte underställs ett pampvälde, såsom är fallet i majoriteten av de etablerade fackförbunden.

När det gäller fackförbundens kamp är det viktigt att inse dess begränsningar. Det är inte en självklarhet att de fackliga intressena och den revolutionära kampen, som syftar till att helt ändra produktionsförhållandena och omkullkasta hela klassamhället sammanfaller, eller ens utgör en naturlig länk till varandra. De flesta fackföreningarna är inomkapitalistiska till sin natur och har t ex här i Sverige till uppgift att bevara ”den svenska modellen”, en modell som helt bygger på samförstånd och alltså konserverar den rådande ordningen.

Detta motsäger inte att Förbundet självklart solidariserar sig med radikala fackklubbar och kämpande arbetarkollektiv ute på arbetsplatserna. Samtidigt som vår uppgift är att stödja dessa, agiterar vi emot illusioner om att facket skulle kunna lösa hela arbetarklassens problem.

MOTSTÅND LÖNAR SIG

Vägen till ett nytt och klasslöst samhälle kommer att vara kantad av kamp.
För att uppnå verklig och varaktig förändring krävs förutom att kampen i alla lägen är antikapitalistisk, också att den utgår från arbetarklassens självorganisering och att den gynnar framväxandet av en ny radikal arbetarrörelse. Det vi menar är med andra ord behovet av verklig klasskamp. Borgarklassen tjänar på att vi splittras på grund av t ex etnicitet och kön. Vi måste övervinna dessa barriärer. Att kämpa emot kvinnoförtryck, rasism, homofobi och andra typer av förtryck är en självklar del av klasskampen.
Den antikapitalistiska kampen utkämpas inte enbart på arbetsplatserna, i mötet mellan arbete och kapital, utan även på en mängd andra plan och i andra former. Genom kollektiv kamp som utmanar kapitalet, stärks gemenskapen och klassolidariteten. Den gemensamma styrkan ger oss möjligheter att förändra samhället i grunden. Revolutionen är inte en omöjlighet – den görs möjlig genom arbetares självorganisering och motstånd.

Det vi inom Förbundet Arbetarsolidaritet har som uppgift, är att lyfta fram och stödja den kamp som förs. Vi skall också försöka skapa diskussion kring och skapa en förståelse för den kollektiva klasskampens nödvändighet. Genom spridandet av propaganda, deltagande i debatter, offentliga möten och manifestationer etc, kan vi finnas med och ge vår syn på kampen. Genom att vi deltar i och solidariserar oss med de kamper som arbetare utkämpar på sina arbetsplatser, vill vi bidra till att en äkta klassorganisering byggs från grunden och tar form i skapande av en ny arbetarrörelse.

Istället för att vädja till politikerna att de ska göra något, måste vi själva ta itu med de problem vi upplever, genom att gemensamt bekämpa de som är skyldiga till kapitalismens härjningar: borgarklassen och de privilegierade mellanskikten. Det finns inget alternativ!

Förbundet Arbetarsolidaritet sprider dessa idéer och deltar i den självständiga klasskampen.

Sluta dalta med de rika (flygblad 1)

Den borgerliga regeringen har utan nämnvärt motstånd tillåtits attackera arbetarklassen. De har slaktat både vår a-kassa och vår sjukförsäkring, sålt ut det allmänna och tvingat ut folk i misär. Nu är det nog!

I fotspåren på den rådande ekonomiska krisen följer massarbetslöshet och socialutslagning. Företagen ser krisen som en förevändning för att kunna pressa tillbaka arbetarklassen. Arbetare sparkas på löpande band, turordningsregler och arbetsmarknadslagar kringgås, allt för att säkra företagets vinster. Samtidigt som de försöker sänka våra löner under förtäckta hot om uppsägningar, förser de sig själva med högre löner, aktieutdelningar, fallskärmsavtal, abnorma bonus- och pensionsavtal.

Men låt dig inte luras. Det är inte vi, utan kapitalet själva som skapar sin egen kris. Det enda som du lyckas rädda genom att försämra dina villkor och sänka din lön, är företagens och bolagsstyrelsernas vinster. Har du också tröttnat på detta svineri? Då är det dags att börja göra motstånd. Kämpa tillsammans i vardagen och på jobbet med eller utan facket.
Genom arbetarsolidaritet och självständig arbetsplatskamp kan vi sätta arbetsköparna och överklassen på plats. Kom med i motståndet och var med och bygg en ny arbetarrörelse som slutar dalta med de rika.

Den gamla arbetarrörelsen är död (flygblad 2)

Den gamla arbetarrörelsen är död! Knivbladet sitter långt in i ryggen på alla de som trott på och kämpat för det socialistiska samhället.

Socialdemokratin har under nästan hundra år visat att deras folkhemsmodell för att humanisera kapitalismen, aldrig varit något annat än en mörk återvändsgränd och ett rent klassförräderi. För att detta förräderi skulle kunna möjliggöras har de inte enbart marscherat hand i hand med kapitalet, utan också med den etablerade vänstern och fackföreningsrörelsen. Klassamhällets och löneslaveriets fortlevnad, kapitalismens ovilja att tillgodose arbetarklassens behov, de ständigt återkommande ekonomiska kriserna och den etablerade arbetarrörelsens passivitet, visar med en obarmhärtig tydlighet på behovet av en ny arbetarrörelse.

Klasskampen, är emellertid allt annat än död. Dagligen utkämpas kamper på våra arbetsplatser, för att bemöta arbetsköparnas härjningar, men även i bostadsområden och skolor där människor organiserar sig för att bekämpa nedskärningar. I all kamp blir arbetarklassens självverksamhet och självorganisering central. I denna kamp kan vi finna fröna till en ny arbetarrörelse, bortom klassfred och samförståndspolitik.

En ny arbetarrörelse måste vara redo att ta lärdom av de historiska misstag som begåtts. Den arbetarrörelse som vi vill se måste vara allt det den gamla inte var. Den måste byggas underifrån och självklart vara antikapitalistisk. Arbetarrörelsens mål får aldrig vara en mänskligare kapitalism. Idag vill man få oss att tro att kapitalismen är det enda möjliga systemet. Arbetarrörelsen måste visa att så inte är fallet. Vägen dit förutsätter kamp, inte samförstånd.

Förbundet Arbetarsolidaritet stödjer
alla former av kamp på våra arbetsplatser,
som förhindrar försämringar av våra
rättigheter och som flyttar fram
arbetarklassens positioner.

Socialismens innebörd: Paul Cardan

Det är förbluffande så liten plats socialismen upptar i dagens socialistiska debatt. Det är ännu mer förbluffande att höra revolutionärer med självpåtagen myndighet hävda att vi så gott som uteslutande borde bry våra hjärnor med ”kampens omedelbara uppgifter” och låta framtiden ta hand om sig själv. Dessa uppfattningar påminner om Bernsteins berömda uttalande: ”Målet är intet, rörelsen är allt”. I realiteten finns det ingen rörelse som inte går mot ett mål, må vara att detta mål ständigt måste omdefinieras allteftersom rörelsen framskrider.

Man tar ofta sin tillflykt till omsorgsfullt valda citat från Marx kritik av de utopiska socialisterna för att på så sätt undvika en grundläggande debatt om socialismen. Men ett citat är naturligtvis inte något bevis. Det är faktiskt raka motsatsen: ett bevis för att ett verkligt bevis saknas.

Vad är då sakens egentliga kärna? Marx hade naturligtvis rätt när han argumenterade mot dem som ville ersätta den faktiska kamp som ägde rum framför näsan på dem med detaljerade och ogrundade beskrivningar av det framtida samhället. Men han avstod inte från att tillkännage sin egen uppfattning om vad han ansåg borde vara den proletära revolutionens program. I själva verket fogade han till det Kommunistiska Manifestet elementen till ett sådant program. Han försatte ingen chans som den ökade historiska erfarenheten erbjöd, att utveckla, förbättra och till och med ändra sina tidigare programmatiska begrepp. Exempel härpå är hans generalisering av erfarenheterna från Pariskommunen och hans ”Kritik av Gotha-programmet”.

Att idag hävda, att vi inte kan och inte heller bör gå längre än Marx, det är liktydigt med att påstå att ingenting av vikt inträffat under de senaste 80-90 åren. Detta är vad en del människor tycks tro – däribland många självutnämnda ”marxister”. Naturligtvis medger de att det hänt åtskilliga ting som är värda att nedtecknas, men de avvisar tanken att det skulle medföra någon grundläggande förändring av deras programmatiska begrepp. Deras teoretiska och politiska stagnation går hand i hand med deras organisatoriska upplösning.

Vi menar att det som hänt under loppet av den period vi talar om, och speciellt under tiden efter 1917, är av större betydelse för socialister än något som tidigare hänt under hela mänsklighetens historia. Proletariatet tog makten i ett väldigt land. Segerrikt motstod arbetarmassorna alla försök till en borgerlig kontrarevolution. Så försvann de gradvis från scenen, och ett nytt socialt skikt, byråkratin, etablerade sin dominans över det ryska samhället och satte igång med att ”bygga socialismen” med hjälp av de mest obarmhärtiga metoder, terror och exploatering. Stick i stäv med alla prognoser, däribland Trotskijs, bestod den ryska byråkratin det prov som historiens största krig representerade. Idag tävlar den med USA om den industriella och militära överlägsenheten.1

Efter kriget etablerade sig samma byråkratiska skikt i så olikartade länder som Östtyskland och Tjeckoslovakien å ena sidan och Kina, Nordkorea och Nordvietnam å den andra, utan någon proletär revolution i ordets egentliga bemärkelse. Såvida nationaliseringen av produktionsmedlen och planering är socialismens ”fundament”, behöver det tydligen inte finnas något direkt samband mellan socialismen och arbetarklassens egen aktion. Allt arbetarna behöver göra är att slita och släpa för att bygga och sedan driva de ”socialistiska” fabrikerna. Vilken byråkrati som helst som garanteras vissa fördelaktiga betingelser och någon hjälp från Kreml skulle kunna genomföra illusionsnumret.

Men så hände något. 1956 reste sig de ungerska arbetarna i väpnad aktion mot byråkratin. De grundade arbetarråd och krävde ”arbetarförvaltning av produktionen”. Huruvida socialismen helt enkelt var ”nationalisering plus planering” eller ”arbetarråd plus arbetarförvaltning av produktionen” visade sig vara mer än ett rent akademiskt problem.

Traditionella föreställningar om socialismen har på olika sätt kommit att testas av verkligheten. Vi kan inte springa ifrån svaren. Om socialismen är detsamma som nationaliserad egendom plus planering plus Partiets diktatur, då är socialismen detsamma som Chrustjev, hans sputnikar och hans ”smör 1964”. Om man har sådana idéer, då är det bästa man kan göra att bli opponent inom regimen, en kritiker som inom ramarna för det kommunistiska partiet försöker ”demokratisera” och ”humanisera” systemet. Men varför överhuvudtaget gå så långt. Industrialiseringen kan äga rum utan demokrati. Som Trotskij uttryckte det: en revolution har sina extra kostnader. Att dessa kostnader måste räknas i form av rullande huvuden är bara vad man har att vänta.

Dessa överväganden är inte bara relevanta för varje diskussion om socialismen, de är också grundläggande för vår förståelse av nutidens kapitalism. I flera kapitalistiska länder har viktiga sektorer av industrin nationaliserats, och det har införts en hög grad av statlig kontroll och ekonomisk planering. Själva kapitalismen – den ”ortodoxa” västliga kapitalismen – har genomgått enorma förändringar. Verkligheten har brutalt skakat de flesta traditionella föreställningar – t.ex. att kapitalismen inte längre kan vidareutveckla produktivkrafterna2, att framtidsutsikterna endast är ekonomiska sammanbrott och allt allvarligare kriser, att arbetarklassens levnadsstandard inte kan höjas väsentligt och varaktigt under kapitalismen, och att en växande industriell reservarmé är en ofrånkomlig produkt av systemet. ”Ortodoxa” marxister tvingas utföra alla former av verbal gymnastik för att försvara dessa uppfattningar. De dagdrömmer om nästa stora Kris – som har funnits alldeles runt knuten i över tjugo år.

Dessa problem, som uppstått ur kapitalismens utveckling, är intimt förbundna med den socialistiska rörelsens programmatiska begrepp. Som vanligt är det de s.k. ”realisterna” (de som ryggar tillbaka inför en diskussion om socialismen då den så ”uppenbart tillhör en fjärran framtid”) som visar sig vara blinda för realiteterna. Dagens verklighet kräver att vi, här och nu, på nytt undersöker rörelsens fundamentala problem. Mot slutet av denna artikel skall vi visa varför det är omöjligt att inta en riktig ståndpunkt till de mest triviala problem som kan dyka upp, utan en sådan debatt. På detta stadium står det emellertid klart, att ingen medveten rörelse kan existera som inte besvarar den grundläggande frågan: Vad är socialism? Denna fråga är i grund och botten bara en omkastning av två andra: Vad är kapitalism? Och vilka är de verkliga rötterna till krisen i dagens kapitalism?

Motsägelsen inom produktionen
Enligt den traditionella marxismen är det den privata äganderätten till produktionsmedlen och ”marknadens anarki” som frambringar kriserna i det kapitalistiska systemet. Det hävdas att avskaffandet av den privata äganderätten kommer att inleda ett nytt skede i det mänskliga samhällets utveckling. Idag har vi erfarenheter som pekar på omöjligheten i resonemanget. I de östeuropeiska länderna förekommer inte längre något privat ägande av produktionsmedlen. Länderna drabbas inte av några depressioner. Ändå utkämpas den sociala kampen med samma våldsamhet som i väst.3 Den traditionella tankegången betonade, att ekonomiskt kaos, massarbetslöshet, stagnation och usla löner var både rotfasta uttryck för kapitalismens motsättningar och klasskampens huvudorsaker. Men trots full sysselsättning och höjda löner ser vi idag hur kapitalisterna har konstanta problem med att hålla sitt eget system flytande och att klasskampen på intet sätt försvagats.4 De som konfronterats med denna situation och ändå fortsätter att citera de gamla texterna, de kan inte ge något verkligt bidrag till det nödvändiga återuppbyggnaden av den socialistiska rörelsen.

Den traditionella marxismen5 betraktade motsägelserna och irrationaliteten inom kapitalismen på ett ekonomiskt totalitetsplan och inte på produktionsplanet. Felet låg, enligt dess uppfattning, i ”marknaden” och i ”distributionssättet” och inte i det enskilda företaget eller i produktionssystemet i dess mest konkreta, materiella bemärkelse. Nu påverkas naturligtvis den kapitalistiska fabriken av sin omgivning: det skulle t.ex. vara ren idioti att tillverka osäljbara produkter. Och naturligtvis erkänner den traditionella marxismen att den moderna fabriken är genomsyrad av kapitalismens anda: metoderna och arbetsrytmen är mer förtryckande än nödvändigt, kapitalisten bryr sig inte om arbetarens liv, fysiska hälsa osv. Men i sig själv, sådan fabriken står där, betraktas den som uteslutande Effektivitet och Rationalitet. Det är det personifierade Förnuftet, ur såväl teknisk som organisatorisk synvinkel. Den kapitalistiska teknologin är Teknologin, en storhet som man inte kan resa invändningar emot, eftersom den utgör slutprodukten av den historiska utvecklingen sådan den utfällts i produktionen genom de blinda redskapen för det Historiska Förnuftet; nämligen kapitalisterna själva. Det kapitalistiska sättet att organisera produktionen (arbetsfördelning, specialisering, noggrann arbetskontroll genom övervakning och, i sista instans, med hjälp av själva Maskinen) är organisation par excellence, eftersom kapitalisterna i sitt profitbegär tillämpar den modernaste teknologin och det effektivaste produktionssättet. Kapitalisten skapar med andra ord de riktiga medlen, men använder dem för felaktiga syften.

Traditionalisterna förklarar för oss, att störtandet av kapitalisterna kommer att inrikta dessa otroligt effektiva produktionsmedel mot de riktiga målen. Det kommer att innebära att de används för att ”tillfredställa massornas behov” istället för att ”maximera kapitalisternas profit”. För övrigt kommer det att eliminera de omänskliga excesser som är inneboende i det kapitalistiska sättet att organisera arbetet. Men vad det inte kommer att göra och inte kan enligt denna traditionella uppfattning – kanske bortsett från i en fjärran framtid – det är att förändra något i själva sättet att organisera arbetet och den produktiva aktiviteten, vars väsentliga drag är en ofrånkomlig följd av ”det nuvarande stadiet av produktivkrafternas utveckling”.

Marx insåg naturligtvis att den kapitalistiska rationaliseringen av produktionen rymde en motsägelse. Den uppstod genom att det levande arbetet (arbetaren) i ökad utsträckning blev slav under det döda arbetet (maskinen). Människan alienerades i samma mån som hennes egna produkter och uppfinningar fick makten över henne. Hon reducerades till en ”halv människa” genom den ökande arbetsdelningen. Men hos Marx blev detta till en abstrakt filosofisk motsägelse. Det hängde samman med människornas öde i produktionen, och inte med produktionen själv. Produktionen ökade parallellt med arbetarens omvandling till ”ett hjul i maskineriet” och på grund av denna omvandling. Produktionens objektiva logik sopar undan alla subjektiva behov, önskningar och förhoppningar hos människorna. Den måste ”disciplinera” dem. Det finns ingenting man kan göra åt det, så länge det har sin grund i den teknologiska nivå vi idag har uppnått. Men generellt sätt härrör det från själva ekonomins natur, som fortfarande befinner sig i ”nödvändighetens rike”. Denna situation skulle bestå så långt in i framtiden som Marx brydde sig om att se. Till och med i samhället av ”fritt associerade producenter” hävdade Marx att ”människan inte kommer att vara fri i produktionen” (Kapitalet, del III). ”Frihetens rike” skulle skapas utanför arbetet, genom ”förkortning av arbetsdagen”. Frihet är fritid, eller så tycks det vara.

Det är vår uppfattning, att det Marx endast betraktade som en ”filosofisk” motsägelse, i realiteten är den verkligaste, djupaste, mest konkreta och grundläggande motsägelsen inom kapitalismen.

Den är orsaken till vårt samhälles permanenta kris. ”Rationaliteten” i den kapitalistiska produktionen är av synnerligen ytligt slag. Alla medel används för ett enda syfte: ökad produktion för produktionens egen skull. Detta mål är i sig själv absolut irrationellt.

Produktionen är ett medel för att nå mänskliga mål; människan skall inte vara ett medel för produktionen. Det irrationella i kapitalismen kommer omedelbart och konkret till uttryck i att den behandlar människorna i produktionen uteslutande som medel och därmed förvandlar dem till objekt, till ting (”förtingligande” eller ”reifikation”). Men till och med vid monteringsbandet är produktionen baserad på människan som ett aktivt, medvetet väsen. Försöken att förvandla arbetaren till ett kugghjul – målet som kapitalismen strävar efter men aldrig når – kommer i direkt motsättning till produktionens utveckling. Om kapitalismen en gång skulle lyckas i sin strävan, skulle det innebära ett ögonblickligt sammanbrott för hela produktionsprocessen. Ur kapitalistens perspektiv kommer denna motsägelse till uttryck på följande sätt: samtidigt som han försöker reducera arbetet till utförandet av strängt definierade uppgifter (eller snarare rörelser), är han å andra sidan hela tiden tvungen att vädja till och lita till att arbetarens medvetna och villiga deltagande, på hans förmåga att förstå och göra mer än det som förväntas av honom.6

Denna situation påtvingas arbetaren åtta eller fler timmar om dagen. Som en av våra kamrater på Renault-fabrikerna uttryckte det: det fordras av arbetaren att han på en gång uppträder som en automat och som övermänniska. Detta är orsaken till ständig konflikt och kamp vid varje fabrik, gruva, byggnadsplats eller verkstad i det moderna samhället. Situationen förändras inte genom ”nationalisering” eller ”planering”, inte heller av hög- eller lågkonjunktur eller av höga eller låga löner.

Detta är den fundamentala kritik som socialister idag borde rikta mot det sätt på vilket samhället är organiserat. Genom att kämpa på denna front skulle de ge en direkt uttalad formulering av vad varje arbetare i varje fabrik eller på varje kontor känner varje dag och hela tiden försöker uttrycka genom individuell och kollektiv handling.

Kapitalistisk produktion
I vår tid tillbringar folk största delen av sin vakna tid på arbetet. Men arbetet är en plåga och en meningslös sysselsättning. Det är en plåga, emedan arbetaren ständigt är underställd en främmande och fientlig makt, en makt med två ansikten: maskinens och ledningens. Det är meningslöst, emedan arbetaren åläggs två motstridande uppgifter: att göra som han blir tillsagd och att uppnå ett positivt resultat.

Ledningen organiserar produktionen med tanke på ”maximal effektivitet”. Men det första resultatet av detta organisationssätt är att arbetaren uppreser sig mot själva produktionen. Det man förlorar på detta sätt, övergår vida resultaten av den värsta depression. Kanske är förlusterna lika stora som den totala produktionsmängden idag.7

För att bekämpa arbetarnas motstånd genomför ledningen ännu längre driven specialisering av arbete och uppgifter, med stelbent reglering av produktionssätt och arbetsmetoder. Den kontrollerar såväl kvalitet på som kvantitet av de varor som produceras. Den inför ackordsarbete. Den fortsatta teknologiska utvecklingen präglas i ständigt ökande grad av en klasskonflikt. Maskinen konstrueras eller väljs ut efter en grundläggande princip: stödjer den ledningens kamp mot arbetarna? Minskar den ytterligare det lilla område för självstyre som arbetaren fortfarande äger? Kommer maskinen att rentav kunna avlägsna denna sista rest? I denna bemärkelse är organiseringen av produktionen en – vare sig det är i England eller USA, Frankrike eller Sovjetunionen. Teknologi är först och främst klassteknologi. Ingen amerikansk kapitalist eller rysk fabriksdirektör skulle någonsin införa en maskin som ökar friheten för en enskild arbetare eller en grupp arbetare, så att de själva kunde leda arbetet.8

Arbetarna är ingalunda hjälplösa i denna kamp. De finner ständigt på nya sätt att försvara sig. De bryter mot reglerna, samtidigt som de ”officiellt” håller med dem. De organiserar sig informellt och upprätthåller en kollektiv disciplin och solidaritet. De förkastar hela det manipulatoriska svineriet. Både de som spräcker ackorden och de som bara går och slår dank tvingas lämna arbetsplatsen.

Med sina metoder för att organisera produktionen invecklar sig ledningen i en rad motsägelser och konflikter. Dessa är betydligt större än de som förorsakas av motståndet från arbetarna. De rigida fastställandet av uppgifter är nästan alltid godtyckligt och ofta fullständigt irrationellt. Det är omöjligt att definiera ”rationella” normer för arbetet så länge arbetarna befinner sig i permanent opposition. Att behandla arbetarna som individuella atomer strider mot den moderna produktionens kollektiva natur. Resultatet blir att det uppstår en formell och en informell organisering av företaget, av arbetsflödet och av kommunikationen. Dessa former av organisering är permanenta och befinner sig i strid med varandra.9

Ledningen av arbetet skiljs alltmer från dess utövande. För att övervinna detta avstånd måste ledningen – återigen på ett fullkomligt godtyckligt sätt – söka rekonstruera och avspegla hela produktionsprocessen inom sina egna led. Men detta är inte bara omöjligt, utan det leder också till framväxten av en enorm byråkratisk apparat. Den långtgående arbetsfördelning som uppstår inom denna apparat, medför att hela komplexet av tidigare motsägelser reproduceras.

En ledning som är skild från arbetet kan inte planera rationellt. Den kan inte i tid korrigera ofrånkomliga felgrepp. Den kan inte lösa de oförutsägbara problemen. Den kan heller inte acceptera tanken att ansvaret överförs på arbetarna… eller att arbetarna hålls fria från allt ansvar för vad som kan inträffa. Ledningen är aldrig välinformerad. Den viktigaste informationskällan – arbetarna på verkstadsgolvet – organiserar en permanent ”tystnadskomplott” mot ledningen. I sista hand kan ledningen inte förstå produktionen, eftersom den inte kan förstå dess viktigaste drivkraft: arbetaren.

Denna situation är prototypen för alla konflikter i dagens samhälle. Med lämpliga variationer kan beskrivningen av kaos i ett kapitalistiskt företag användas på den engelska regeringen, på EEC, på SUKP, Kol- och Stålunionen, FN, den amerikanska armén och den polska planeringskommissionen.

Ledningens agerande i produktionsprocessen är inte en tillfällighet. Den är påtvingad sitt handlingssätt av det faktum att det sätt på vilket den organiserar produktionen är sättet att organisera utsugningen på. Men motsatsen gäller också: privatkapitalister och statsbyråkrater är i stånd att utsuga just för att de leder produktionen. Klassindelningen i det moderna samhället avkläds i ökande grad alla sina formella och legala utsmyckningar. Det som avslöjats är själva kärnan i alla grundläggande förhållanden i alla klassamhällen: arbetsfördelningen mellan ett samhällskikt som dirigerar både arbetet och det sociala livet och en majoritet som endast utför beslut som fattats på andra håll. Ledningen av produktionen är inte bara ett medel för utsugarna att öka utsugningen. Den är själva grundvalen för och kärnan i utsugningen. Så fort ett visst samhällskikt tar ledningen av produktionen i sina händer, reduceras de övriga i samhället till objekt för detta skikt. Så snart ett ledarskikt har uppnått en härskande position, används denna position för att skaffa sig privilegier (en hövlig benämning på tillägnande av mervärde). Dessa privilegier måste försvaras. Makten måste utvidgas. Denna spiralrörelse leder snabbt till bildandet av ett nytt klassamhälle. Detta är (mer än konsekvenserna av efterblivenhet och internationell isolering) den mest relevanta lärdom vi kan dra av oktoberrevolutionens urartning.

Socialism betyder arbetarförvaltning
Följden av det ovan sagda blir, att om den socialistiska revolutionen10 skall avskaffa utsugningen och krisen i dagens samhälle, så måste den avlägsna alla specialiserade och permanenta ledare, så att de inte längre kan utöva sin makt inom samhällets olika sektorer. Först och främst måste detta ske inom själva produktionen. Med andra ord: revolutionen kan inte begränsa sig till expropiering av kapitalisterna. Den måste också ”expropiera” den ledande byråkratin, det vill säga frånta den dess nuvarande privilegierade positioner.

Socialismen kommer inte att kunna befästas med mindre än att den första dagen genomför arbetarförvaltning av produktionen. Denna uppfattning kom vi fram till 1948 efter en analys av den ryska revolutionens förfall.11 De ungerska arbetarna drog precis samma slutsats av sina egna erfarenheter av byråkratin. Arbetarnas ledning av produktionen var ett av de centrala kraven från de ungerska arbetarråden.

Av en eller annan anledning har marxister alltid betraktat arbetarklassens maktövertagande uteslutande som erövring av den politiska makten. Verklig makt, nämligen makt över produktionen i vardagslivet, har alltid ignorerats. Vänsteroppositionen mot bolsjevikerna kritiserade med rätta det faktum, att partiets diktatur hade ersatt den diktatur som skulle ha utövats av de proletära massorna. Men detta utgör endast en aspekt av problemet, och den är till och med sekundär. Lenins ”programmatiska föreställningar” – i motsats till hans praxis12 – var att den politiska makten skulle ligga hos sovjeterna, de mest demokratiska av alla institutioner. Men han upprepade också hela tiden från 1917 fram till sin död, att produktionen skulle organiseras uppifrån, ”efter statskapitalistiska linjer”.13 Detta var den mest fantastiska idealism. Proletariatet kan inte vara slavar i produktionen sex dagar i veckan för att njuta av den politiska suveräniteten på söndagen: och eftersom produktionen är det verkliga sätet för makt i det moderna samhället, kommer proletariatets ”politiska makt” snabbt bli en fasad och ingenting annat. ”Arbetarkontroll” över produktionen representerar ingen verklig lösning på problemet. Antingen måste arbetarkontroll snabbt utvecklas till att bli arbetarledning, eller också blir den en fars. Varken i produktionen eller i det politiska livet kan längre perioder av dubbelt herravälde tolereras.

Historien har visat att vad som händer efter revolutionen är av avgörande betydelse för socialistiskt tänkande. Nästan allt beror på den nivå av medveten aktivitet och engagemang som massorna uppnått.

En äkta revolution är inte möjlig om inte denna aktivitet har nått väldiga dimensioner både vad gäller hur många som deltar och djupet i deras engagemang. En revolution är en period av intensiv och medveten aktivitet från massornas sida, då de själva försöker ta hand om samhällets gemensamma angelägenheter. En byråkratisk urartning är endast möjlig när denna aktivitet ebbar ut. Men vad är det som orsakar en sådan tillbakagång i massaktiviteten? Många ärliga socialister kan inte göra annat än att lyfta armarna mot himlen och säga att de önskar att de visste.

Det finns inga garantier för att en revolution inte skall urarta, med andra ord inte något recept på hur massaktiviteten skall kunna hållas på hög nivå. Men historien visar klart att vissa faktorer faktiskt mycket snabbt leder till att massorna drar sig tillbaka från praktisk aktivitet: det kan på olika områden av samhällslivet uppträda och konsolideras individer eller grupper, personer som tar hand om ”samhällets gemensamma angelägenheter”.14 För att massaktiviteten skall hållas vid liv, är det nödvändigt att folk vet och förstår att makten verkligen tillhör dem och att de kan förändra de praktiska betingelserna för sina egna liv. Detta måste de uppfatta genom vardagslivets fakta, inte genom officiella festtal. Det första och viktigaste område där detta måste förverkligas, är i arbetet. Arbetarförvaltning av produktionen är något handgripligt och omedelbart begripligt för arbetarna. Det skänker verklig mening åt alla andra uppgifter, åt all politisk aktivitet. Utan detta kommer till och med revolutionär politik att bli vad all politik är idag: bara skitsnack och mystifikationer.

Vad innebär arbetarförvaltning?
Arbetarförvaltning betyder inte att vissa personer med arbetarklassbakgrund utväljs att ersätta den nuvarande ledningen. Det betyder att industrin, på de olika nivåerna, styrs av församlingar av arbetare, tjänstemän och tekniker. Saker som bara angår en verkstad eller avdelning bestäms av en arbetarförsamling från den speciella verkstaden eller den speciella avdelningen. Den dagliga rutinen eller oväntade problem behandlas av valda förvaltare, som kan avsättas när som helst om de inte sköter sitt jobb. Samordningen mellan två eller flera avdelningar garanteras genom möten mellan de respektive förvaltarna eller av gemensamma allmänna möten. Koordineringen av hela fabriken och dess förhållande till den övriga ekonomin är en uppgift för driftsråden, som består av valda delegater för de olika avdelningarna. Grundläggande frågor avgörs av generalförsamlingar där alla arbetare deltar.

Genom arbetarledning blir det möjligt att med en gång eliminera de grundläggande motsägelserna i den kapitalistiska produktionsformen. Arbetarnas självförvaltning markerar slutet på arbetets makt över människan och början till människans makt över sitt eget arbete. Varje företag kommer att vara självstyrande i största möjliga utsträckning och själv bestämma över alla de aspekter av produktionen som inte berör den övriga ekonomin. Vidare kommer varje företag att delta i de beslut som gäller den totala organisationen av produktionen och det sociala livet. De generella målen för produktionen bestäms av hela det arbetande folket i gemenskap. Den plan som väljs, ålägger varje företag vissa uppgifter under en viss period, och varje företag utrustas med de medel som det behöver för att lösa dessa uppgifter. Men inom dessa generella ramar kan arbetarna på varje företag organisera sitt eget arbete så som de önskar.15 Var och en som är införstådd med orsakerna till krisen i dagens industri, och var och en som studerat arbetarnas krav och informella kamp,

kommer att klart förstå efter vilka linjer arbetarnas organisering av produktionen kommer utvecklas. Koordineringen av arbetet kommer att ske genom direkt kontakt och samarbete. Den rigida arbetsfördelningen motverkas genom rotation av arbetarna mellan de olika avdelningarna och arbetsuppgifterna.

Direkt kontakt kommer att upprättas mellan de avdelningar som använder maskinerna och verktygen och de avdelningar och fabriker som framställer dem. Detta kommer att leda till att arbetaren får ett annat förhållande till produktionsutrustningen. Det viktigaste målet för den produktionsutrustningen vi har idag är, som redan påvisats, att öka produktionen genom att öka maskinens makt över människan. När arbetarna själva styr produktionen, kommer de att börja utveckla utrustningen som inte bara är avpassad efter produkterna, utan som kan möta deras behov som hela människor.

Den medvetna utformningen av teknologin kommer att bli den avgörande uppgiften för det socialistiska samhället. För första gången i historien kommer människan att bli herre över sin egen produktiva verksamhet. Arbetet kommer inte längre att vara ”nödvändighetens rike”. Det kommer att bli ett område där människan utvecklar sina skapande krafter. Dagens vetenskap och teknik öppnar stora möjligheter i denna riktning. Naturligtvis är detta inte en omdaning som kan ske över en natt, men man bör heller inte betrakta den som något som ligger i en fjärran kommunistisk framtid. Dessa problem kan inte överlåtas åt sig själva. De kräver systematisk kamp från det ögonblick då arbetarklassens makt är etablerad. Lösningen av den kommer att kräva en hel övergångsperiod. Denna period är i själva verket det socialistiska samhället (till skillnad från kommunism).

Socialistiska värden
Vilka kommer de viktigaste värdena att vara i ett socialistiskt samhälle? Hurdan kommer dess grundläggande värdeorientering att se ut? Återigen är det tal om uppgifter som en proletär rörelse måste ta itu med genast och inte skjuta framför sig in i en dimmig framtid. Vi försöker inte spekulera oss fram till någon ny etik eller metafysik. Vi försöker helt enkelt formulera de lösningar som tycks oss ofrånkomliga när vi betraktar värdekrisen i vårt samhälle och arbetarnas verkliga hållning både inom och utanför fabriken.

Arbetarledning av produktionen, den medvetna omformningen av teknologin och styrning av samhället genom arbetarråd och demokratisk planering kommer otvivelaktigt att i hög grad utveckla produktiviteten och öka ekonomins tillväxt. Detta kommer möjliggöra en snabb ökning av konsumtionen. Många grundläggande sociala behov kommer att kunna tillfredställas. Arbetsdagen kommer att förkortas. Men som vi ser det är detta inte sakens kärna. Det är endast biprodukter av den sociala omvälvningen, om än ingalunda oväsentliga.

Socialismen är inte en lära om hur vi skall kunna öka produktionen för produktionens egen skull. Detta är ett fundamentalt kapitalistiskt sätt att betrakta tingen. Det har aldrig varit så att människan endast varit engagerad i att öka produktionen, kosta vad det kosta vill. Socialismen är inte heller ett system som vill har ”bättre organisering” för organiseringens egen skull, vare sig det gäller bättre organisering av produktionen, ekonomin eller av samhället som helhet taget. Detta är kapitalismens besatthet, både den privata och den byråkratiska (att sedan kapitalismen ständigt gör konkurs också på detta område är irrelevant i detta sammanhang). Den fråga som är av någon som helst betydelse när det gäller socialismen är denna: Ökad produktion och bättre organisering – men till vilket pris, på vems bekostnad och i vilket syfte?

Det svar vi vanligen får, från herrar Chrustjev, Gaitskell, Gollan eller Healy, är att vi måste sörja för ökad produktion och bättre organisation för att därmed öka både konsumtion och fritid. Men ta en titt på världen omkring oss! Människorna är offer för en ständigt ökande press från dem som organiserar produktionen. Största delen av sitt vakna liv sliter de som galningar i fabriker och på kontor, för att få ett årligt lönepåslag med 3 % eller en fridag extra om året. Till slut – och det är inte längre någon framtidsvision – reduceras mänsklig lycka till en jättelik trafikpropp, där varje familj tittar på TV i sitt eget dollargrin, medan de förstrött slickar i sig den vaniljglass som trollats fram ur bilens kylskåp!

Konsumtion för konsumtionens egen skull har ingen mening för människan. Fritid för fritidens egen skull är tomhet. Få har det så eländigt i dagens samhälle som arbetslösa gamlingar – även om de saknar ekonomiska problem. Arbetare över hela jorden ser med längtan fram mot söndagen. De känner ett överväldigande behov att fly bort från arbetsveckans mentala och fysiska slaveri. De ser fram emot att kunna disponera sin egen tid. Ändå finner de att det kapitalistiska samhället till och med där har makten över dem. De är lika alienerade på fritiden som på jobbet. Objektivt sett avspeglar söndagen hela eländet i den arbetsvecka som just är slut och hela tomheten i den som snart skall börja.16

Konsumtionen idag avspeglar alla motsättningar i en kultur i upplösning. ”Höjd levnadsstandard” är meningslös så länge det hela saknar mål.17 Samhället är organiserat för att skapa fler behov än människorna kan få tillfredställda. ”Högre levnadsstandard” är det lockbete både kapitalister och byråkrater använder för att få folket att följa dem. Inga andra värden, inga andra motiv återstår för människorna i detta omänskliga, alienerade samhälle. Men denna process är i sig motsägelsefull. Förr eller senare kommer man att ha nått taket. Levnadsstandarden i detta decennium får levnadsstandarden i de tidigare att verka löjlig. Varje inkomstnivå ses över axeln av den som ligger strax ovanför.

Innehållet i dagens konsumtion är i sig motsägelsefullt. Konsumtion förblir anarkisk (och ingen byråkratisk planering kan göra något åt det), eftersom de varor som konsumeras inte utgör något gott i sig, eftersom de inte är absoluta utan förkroppsligar denna kulturs värden; folk arbetar ihjäl sig för att kunna köpa varor som de saknar förmåga att njuta av eller till och med använda. Arbetare somnar framför TV:n de köpt för övertidsersättningen. Behoven är allt mindre äkta behov.

Mänskliga behov har alltid i huvudsak varit sociala behov (nu talar vi inte om biologiska behov). Idag manipuleras och produceras behoven i allt större utsträckning av den härskande klassen. Slaveriet manifesterar sig i själva konsumtionen. Därför hävdar vi att socialismen inte primärt kan vara intresserad av ökad produktion och konsumtion av det slag vi har idag. Det skulle rätt och slätt, genom otaliga led och kausala sammanhang, leda till mer kapitalism.

Socialism handlar om frihet. Vi menar inte frihet i rent juridisk bemärkelse. Vi menar inte heller moralisk eller metafysisk frihet. Vi menar frihet i dess mest reella, jordnära bemärkelse: frihet för människor i deras dagliga liv och aktiviteter, frihet till att kollektivt bestämma hur mycket som skall produceras, hur mycket som skall konsumeras, hur mycket man skall vila. Frihet att bestämma, kollektivt och individuellt, vad man skall konsumera18, hur man skall producera och hur man skall arbeta. Frihet att vara med och bestämma den kurs samhällsutvecklingen skall ta. Och frihet att själv styra sitt liv inom denna sociala ram.

Frihet i denna betydelse kommer inte att följa automatiskt på utvecklingen i produktionslivet. Frihet får inte förväxlas med fritid. Mänsklig frihet är alls inte slapphet utan fri aktivitet. Det verkliga innehåll folk ger sin ”fritid”, betingas i övervägande grad av det som sker i den grundläggande sfären av det sociala livet, nämligen produktionen. I ett alienerat samhälle är fritiden, både till form och innehåll, endast ett uttryck för alienationen.

Inte heller kommer ”bättre utbildningsmöjligheter för alla” att automatiskt leda till frihet. I sig löser undervisningen ingenting utan åstadkommer endast massproduktion av individer som är menade att reproducera samma samhälle; individer som i sin personlighet kommer att bekräfta den existerande sociala strukturen med alla dess motsägelser. Undervisning idag, i England eller i Ryssland, i skola eller i familj, har som mål att producera människor som är anpassade till den bestående samhällsordningen. Den korrumperar den mänskliga känslan av integration i samhället och omformar den till en blind underkastelse under auktoriteterna. Den korrumperar den mänskliga känslan av att ta verkligheten ad notam och gör den till en tillbedjan av status quo. Den påtvingar oss ett meningslöst sätt att arbeta som splittrar, förrycker och förvränger våra fysiska och andliga möjligheter. Ju mer undervisning av nuvarande typ, desto mer produktion av den människotyp vi har idag, med integrerad slavmentalitet.

Utvecklingen av produktivkrafterna och det ”materiella överflöd” som kommer att följa härav, kommer inte av sig själv att leda till några förändringar i de sociala attityderna. Det kommer inte att avskaffa ”allas kamp mot alla”. Generellt kan man säga att denna kamp är mycket hårdare och mycket obarmhärtigare i USA än i en afrikansk by. Orsaken härtill är uppenbar: i dagens samhälle genomsyrar och ödelägger alienationen meningen med allt. Den ödelägger inte bara meningen med arbetet, utan också med alla aspekter av det individuella och sociala livet. De enda återstående värdena och motiven är högre och högre levnadsstandard. För att gottgöra den ökade frustration som människorna upplever i arbetet – som i alla andra sociala aktiviteter – uppställer samhället ett nytt mål för dem: tillägnandet av ständigt flera ”nyttigheter”. Avståndet mellan det som faktiskt är möjligt att uppnå för arbetaren och vad samhället fastställer som ”anständig” konsumtionsstandard har ökat med produktivitetsökningen och höjningen av den verkliga levnadsstandarden. Denna process och den åtföljande ”allas kamp mot alla” kommer inte att upphöra förrän denna kultur och dess konsumtionshysteri ryckts upp med rötterna. Men dessa kapitalistiska attityder har i realiteten fullständigt genomsyrat, dominerat och deformerat det som idag gäller som ”marxism”.

Privatkapitalismen och den byråkratiska kapitalismen har en gemensam metod som de använder för att binda människorna till deras arbete och sätta dem i motsatsställning till varandra. Metoden består i en systematisk löneskillnadspolitik. Å ena sidan råder väldiga skillnader i inkomst allteftersom man rör sig uppåt i den byråkratiska pyramiden, det må vara i fabriken eller i staten. Å andra sidan används löneskillnader systematiskt för att bryta ner klassolidariteten. Denna politik tillämpas mot arbetare mer mycket likartat arbete både då det gäller yrkesskicklighet och ansträngning. När klasstrukturen i samhället ödeläggs, kommer det inte återstå något legitimt skäl, ekonomiskt eller annat19, för att upprätthålla sådana löneskillnader. Ingen kollektiv, demokratisk ledning av fabriken, ekonomin eller samhället kan fungera bland människor som är olika ställda i ekonomiskt avseende. Med bevarande av lönedifferentieringen kommer den nuvarande idiotin omedelbart att återuppstå. Lika lön för alla som arbetar måste vara en av de grundläggande regler som den socialistiska revolutionen tillämpar.

Den socialistiska organisationen
När vi som revolutionära socialister försöker definiera våra socialistiska begrepp, är det uppenbart att vi samtidigt definierar själva rörelsen. Vilka är vi? Efter vilket program vill vi att arbetarklassen skall bedöma oss?

Det är en fråga om elementär politisk anständighet att vi öppet och utan tvetydigheter eller dubbeltal förklarar vilka mål vi anser att folk borde kämpa för. Men detta är också något av stor praktisk betydelse. Det är faktiskt en fråga om liv och död för uppbyggnaden av en revolutionär organisation och dess utveckling. Och varför?

Låt oss först betrakta förhållandet mellan den revolutionära organisationen och arbetarklassen. Om den socialistiska revolutionens enda och viktigaste uppgift är att avskaffa det privata ägandet och den fria marknaden, för att genom nationalisering och planering påskynda produktionens utveckling, då har inte proletariatet någon självständig och medveten roll att spela i denna omvälvning. Allt som reducerar proletariatet till ett lydigt och disciplinerat infanteri – som står till det ”revolutionära” högkvarterets disposition20 – är gott och riktigt. Det räcker med att arbetarna är beredda att bekämpa kapitalismen. De behöver inte veta hur, varför och i vilket syfte. Detta vet ”ledarna”. Förhållandet mellan partiet och klassen är en parallell till arbetsfördelningen i det kapitalistiska eller byråkratiska samhället. Efter revolutionen ligger makten hos partiet som ”leder” samhället ” i arbetarnas intresse”. Denna uppfattning delas av såväl stalinister som trotskister.21 Uppkomsten av ett byråkratiskt klassamhälle blir på detta sätt helt oundviklig.

Om däremot målet för den socialistiska revolutionen är att upprätta arbetarnas egen ledning av produktionen, ekonomin och det sociala livet genom arbetarrådens absoluta makt, då kan det aktiva och medvetna subjektet i denna revolution inte vara något annat än proletariatet självt. Den socialistiska revolutionen kan endast komma till stånd genom proletariatets självständiga aktion. Endast om arbetarna själva finner den vilja och det medvetande som fordras för att krossa kapitalismen och förverkliga socialismen, kommer en sådan omvälvning att ske. Socialism som förverkligas ”å proletariatets vägnar”, om det så görs av det mest revolutionära parti, är en totalt meningslös föreställning. Den revolutionära organisationen är icke och kan icke heller vara arbetarklassens ”ledare”. Den kan endast vara ett redskap i klasskampen. Dess huvuduppgift är att i ord och handling hjälpa arbetarna att förstå sin historiska roll som förvaltare av samhället.

Hur skall den revolutionära organisationen fungera internt? Enligt traditionella uppfattningar organiseras partiet efter vissa väl prövade effektivitetsprinciper som uppges bygga på ”sunt förnuft”, nämligen en vidsträckt arbetsfördelning mellan ”generaler” och ”manskap” och de förras kontroll över de senare, specialisering av arbetet, rigid uppgiftsfördelning etc. Detta är kanske borgerligt ”folkvett”, men det är rent nonsens ur revolutionär synpunkt. Detta organisationssätt är effektivt endast i den bemärkelse att det effektivt reproducerar borgerliga förhållanden, både inom och utom partiet. I sin bästa och mest ”demokratiska” form är partiet endast en parodi på borgerlig parlamentarism.

Den revolutionära organisationen bör själv ta i bruk de principer som proletariatet har utvecklat i sina historiska strider: Kommunen, sovjeterna och arbetarråden. De lokala organen bör vara självstyrande i den utsträckning som är förenlig med organisatorisk enhet; direkt demokrati tillämpas överallt där det är praktiskt möjligt; alla poster besättas genom val med möjlighet att när som helst återkalla varje delegerad i centrala organ med beslutande makt.

Vad är socialistiska krav?
Vilken hållning bör organisationen inta i den dagliga klasskampen? Vilka krav bör den ställa i nuet med tanke på långsiktiga mål vi kämpar för?

För de traditionella organisationerna, vare sig de är reformistiska eller ”marxistiska”, betraktas klasskampen huvudsakligen som ett medel att föra in arbetarna under partiets kontroll och ledning. För trotskisterna t.ex. är det viktigaste under en strejk att få strejkkommittén över på den ”linje” som partiklicken har bestämt. Ofta är det på detta sättet strejker har misslyckats, eftersom partimedlemmarnas uppfostran och hållning gör att de, ofta utan att egentligen vilja det, ser som sitt primära mål att få rörelsen under kontroll och inte låta den utveckla sig fritt. Sådana organisationer betraktar striderna i fackföreningarna huvudsakligen som en kamp för att vinna kontroll över fackföreningsapparaten.

De krav som ställs, avspeglar den reaktionära ideologi och hållning som råder i dessa organisationer. Det sker på två sätt. Först genom att de uteslutande talar om löneökningar, om kamp mot krascher och arbetslöshet, eller om nationalisering. På så sätt riktar de arbetarnas uppmärksamhet mot reformer som inte bara är möjliga att uppnå inom det kapitalistiska systemet, utan vilka också kapitalismen, på eget initiativ, i ökande utsträckning infriar. Dessa reformer är faktiskt det egentliga uttrycket för den omdaning i byråkratisk riktning som äger rum i vårt samhälle. Ur denna synvinkel tjänar dessa krav endast till att få den sociala strukturen att framstå som ännu förnuftigare. De sammanfaller väl med de målsättningar vi finner på den ”vänstra” eller ”progressiva” flygeln inom den härskande klassen.

För det andra: genom att framföra ”anti-kapitalistiska” krav – glidande löneskala, arbetar”kontroll”, arbetarmilis etc. – krav som man anser vara oförenliga med kapitalismen (men naturligtvis inte presenteras som sådana för arbetarna)22, tjänar dessa organisationer till att mystifiera och manipulera arbetarklassen. Partiet vet t.ex. (eller tror sig veta) att glidande löneskala aldrig kommer att accepteras av kapitalismen. De tror att ett sådant krav, om arbetarna verkligen går in för det, kommer att leda till en revolutionär situation och slutligen till revolution. Men detta yttrar inte partiet offentligt. I så fall skulle det ”skrämma bort” de arbetare som ”ännu” inte är beredda att kämpa för socialismen. Det till synes oskyldiga kravet presenteras som om det kunde uppfyllas, samtidigt som man ”vet” att det är omöjligt. Det är betet som kommer få arbetarna att svälja kroken och den revolutionära linan. Med ett fast grepp om metspöt kommer partiet hala upp arbetarklassen i den ”socialistiska” stekpannan. Allt detta skulle ha varit ett vidunderligt projekt – om det inte vore för dess totala enfald.

För den revolutionära organisationen är det endast ett kriterium som kan vara avgörande då det fattas beslut om den hållning den skall inta till arbetarnas kamp. Ökar eller minskar denna speciella kampform, denna speciella organisationsform arbetarnas deltagande, deras medvetenhet, deras förmåga att styra sina egna angelägenheter, deras självtillit (Allt detta är för övrigt den enda garantin för att kampen kommer att bli segerrik och effektiv också ur de mest omedelbara och begränsade synpunkter)?

Vi förespråkar därför att alla viktiga avgöranden träffas direkt av strejkförsamlingar, vi förordar valda strejkkommittéer som kan avsättas när som helst, vi motsätter oss att fackföreningspampar skall leda striderna. Vi förordar organisering på grundplanet och ett obetingat stöd åt direkt valda ombud, och vi motsätter oss alla illusioner om att ”reformera”, ”förbättra” eller ”erövra” den byråkrati ska fackföreningsapparaten.

Kraven måste bestämmas av arbetarna själva och inte påtvingas dem av fackföreningen eller det politiska partiet. Detta betyder naturligtvis inte att den revolutionära organisationen saknar egna synpunkter på problemen, eller att den skall avhålla sig från att försvara dessa även om arbetarna inte är eniga. Men det betyder att organisationen måste låta bli att manipulera eller tvinga in arbetarna i fixa positioner.

Organisationens hållning till speciella krav är direkt avhängig hela dess uppfattning om socialismen. För att ta två exempel:

A) Ursprunget till förtrycket av arbetarklassen finns i själva produktionen. Socialismen gäller en omvälvning av dessa produktionsförhållanden. Därför måste de omedelbara krav som hänger samman med arbetsbetingelserna, eller mer generellt: med livet på fabriken, inta en central plats, minst lika viktig och kanske viktigare än lönekrav.23 Genom att inta denna ståndpunkt uttrycker vi inte bara vad arbetarna idag är mest upptagna av, utan vi etablerar också en direkt förbindelse med revolutionens mest centrala problem. Genom att inta en sådan ståndpunkt kan vi också avslöja den djupt konservativa naturen hos alla existerande fackföreningar och partier.

B) Utsugningen visar sig i ökande grad i den hierarkiska strukturen i arbete och lönesättning, och i den atomisering av proletariatet som följer av att löneskillnader införs. Vi måste energiskt bekämpa hierarkiska uppfattningar om arbetet och social organisering; vi måste stödja sådana krav som syftar till att avskaffa eller reducera löneskillnader (t.ex. lika löneökning åt alla eller regressiv procentuell ökning som ger mer åt dem som befinner sig nederst och mindre till dem som befinner sig på toppen av lönestegen).

Detta är verkliga antikapitalistiska krav. Anti-kapitalistiska ”övergångskrav”, i den betydelse som trotskisterna använder uttrycket, har aldrig existerat. Sådana krav har existerat och kan bara existera under en av två betingelser. Antingen inträffar det att krav som normalt är ”förenliga” med kapitalismen, blir explosiva och revolutionära (”fred och jord” 1917 t.ex.), eller att omedelbara krav, om de framförs genom en livskraftig klasskamp, genom sitt innehåll underminerar grundvalarna för det kapitalistiska samhället. De ovan nämnda exemplen är av detta slag.

Noter till ”Socialismens innebörd”
1. Strax före kriget förutsade Trotskij dagligen att byråkratin inte skulle överleva denna väldiga prövning, på grund av ”motsättningen mellan regimens socialistiska fundament och byråkratins parasitära natur”. I dag säger trotskisterna att USSR:s ökande militärmakt är produkten av det ”socialistiska fundamentet”. Om läsaren inte kan fatta denna logik, så följ detta resonemang: När en sputnik framgångsrikt skjutits ut i rymden, måste den ha sänts iväg ur djupet av det socialistiska fundamentet. Explosioner på halva vägen beror på byråkratins parasitära natur.

2. Detta påstås uttryckligen i Trotskijs övergångsprogram: ”Mänsklighetens produktivkrafter stagnerar. Nya uppfinningar och förbättringar är inte i stånd att öka den materiella rikedomen”.

3. Behöver vi nämna DDR 1953, Polen och Ungern 1956, Kina 1957 och ekona från de dagliga striderna i ryska fabriker som kommer till uttryck i den officiella sovjetpressen, inklusive Chrustjevs offentliggjorda rapport till XX partikongressen.

4. Klasskampens former är inte desamma som förr, något som är en följd av vissa djupgående orsaker som sammanhänger med de problem vi diskuterat i denna text. Men kampens intensitet har inte avtagit. Arbetarnas intresse för traditionell politik, ”vänsterorienterad” eller icke, har blivit avsevärt mindre. Men spontana strejker i England och ”wild-cats” i USA förekommer allt oftare. Se P. Cardan i nr 31 av Socialisme au Barbarie, ”Revolutionär politik under den moderna kapitalismen”.

5. Här och senare i texten används marxism i ordets effektiva, historiska betydelse. Med marxism menar vi de idéer som är mest utbredda i den marxistiska rörelsen, tröttnande filosofiska subtiliteter och detaljerande introduktioner i speciella citat. De idéer som tas upp till diskussion i denna text är just de som Marx lade fram i Kapitalet.

6. ”Sen kommer nåt annat in i bilden. Förr – om en jobbare blev skickad att göra en sak, en reparation, och medan han gjorde det upptäckte han ett fel till. Då reparerade han det också utan att ha order på det. Det kommer han inte göra mer. UMS skapar den mentaliteten hos jobbaren att han tänker: jag ger fan i det här… jag gör bara det jag blivit skickad på och resten skiter jag i. Tar dom ifrån oss allt ansvar – så blir vi ansvarslösa. Räknar dom snålt och misstänksamt så svarar vi med snålhet och misstänksamhet. Det går kanske så långt att jobbaren inte ens säger nåt. Han kanske ser att här är en katastrof i faggorna, något som kanske kostar tusentals kronor om reparationen försenas – och jobbaren kommer att tänka: det kan företaget gott ha. UMS tar bort människovärdet hos arbetaren. Och det är inte bra för produktionen” (Arbetare i Kiruna, ur Sara Lidmans ”Gruva”). (Anm. i norska upplagan)

7. Se J.A.C., Brown, ”The Social Psychology of Industry” (Penguin).

8. På sätt och vis motsäger senaste nytt inom företagssociologin vad Cardan hävdar här. Ett av de huvudsakliga syftena för de försök med självstyrande grupper som dragits igång här och var har just varit i att finna en form av nyorientering av teknologin som i begränsad omfattning tillerkänner arbetaren ett visst självstyre. Men å andra sidan är de självstyrande grupperna en ekräftelse på Cardans teorier. Ty bakgrunden till denna nyorientering är just insikten om att det finns en outnyttjad produktionskapacitet hos arbetaren som endast kan tas i bruk om han tillerkänns en viss frihet. Men denna frihet måste, om inte de självstyrande grupperna skall ödelägga systemet, vara av mycket begränsad omfattning. Nya styrtekniker måste tas i bruk, t.ex. nya lönesystem. Denna ”industriella demokrati” kan under inga omständigheter vara något mer än arbetarens rätt att i viss mån själv råda över sitt verktyg. (Delvis översättarens anmärkning)

9. En norsk sociolog, Sverre Lysgaard, har gjort en god analys av dessa informella organisationsformer. Trots sin borgerlighet ger han i boken ”Arbeiderkollektivet” en god framställning av förhållanden på en arbetsplats idag. (Anm. i norska upplagan).

10. Med socialism menar vi den historiska period som börjar med den proletära revolutionen och slutar i kommunismen. Genom detta sätt att definiera begreppet håller vi oss strikt till Marx. Detta är den enda ”övergångsperioden” mellan klassamhället och kommunismen, eftersom ett slags ”stat” och politiskt tvång upprätthålls (”proletariatets diktatur”). Det kommer också att finnas ett ekonomiskt tvång (”den som icke arbetar, han skall heller icke äta”). Men det är inte heller ett klassamhälle, då inte bara den härskande klassen utan varje socialt dominerande skikt avskaffats. Den förvirring Trotskij och trotskisterna givit upphov till i detta sammanhang, genom att ständigt införa flera ”övergångssamhällen mellan kapitalismen och kommunismen (arbetarstat, degenererad arbetarstat, ytterligare degenererad arbetarstat etc.) måste blottläggas. Det slutliga resultatet av denna indelning är en legitimering av byråkratin och en mystifiering av arbetarna, genom att få dem att tro att de kan vara den ”härskande klassen” – och ändå brutalt utsugas och förtryckas. Ett samhälle där arbetarna inte är den avgörande sociala kraften i egentlig och bokstavlig bemärkelse, är inte och kan aldrig vara en ”övergång” till socialismen eller kommunismen (bortsett från den bemärkelsen att även kapitalismen är ett ”övergångsstadium” till socialismen).

11. Se artikeln ”Socialisme ou Barbarie” i nr 1 av Socialisme ou Barbarie.

12. Vi ämnar inte här diskutera utvecklingen i Ryssland efter 1917, inte huruvida Lenin eller bolsjevikerna ”kunde ha handlat annorlunda”. Det är en fullständigt steril och innehållslös diskussion. Det som måste betonas är sambandet mellan det som faktiskt gjordes… och de slutgiltiga resultaten. 1919 var ledningen av produktionen och ekonomin redan i händerna på ”specialister”, ledningen av det politiska livet var i händerna på ”specialisterna på revolutionär politik”, d.v.s. partiet. Ingen makt i världen kunde under dessa omständigheter ha stoppat det byråkratiska förfallet.

13. Några av Lenins skrifter på detta område borde vara bättre kända av revolutionära socialister. De följande raderna ur hans artikel om ”De omedelbara uppgifterna för Sovjetregeringen” (Selected Works, Vol. VII, sid. 332, 342, 345) visar mycket tydligt i vilka banor bolsjevikerna tänkte i frågan om arbetets organisering:

”Den mer klassmedvetna eliten av det ryska proletariatet har redan tagit som uppgift att förbättra arbetsdisciplinen… Detta arbete måste stödjas och uppmuntras av alla krafter. Vi måste ställa frågan om ackordsarbete och använda och pröva det i praktiken; vi måste ställa frågan om att ta i bruk det som är progressivt och vetenskapligt i Taylor-systemet… Taylor-systemet är en kombination av den kapitalistiska utsugningens subtila brutalitet och ett antal av dess största vetenskapliga upptäckter då det gäller att analysera mekaniska rörelser i arbetet, avskaffandet av onödiga och felaktiga rörelser, utarbetande av riktiga arbetsmetoder etc.”

”Revolutionen kräver, i socialismens intresse, att massorna obetingat lyder ledaren för arbetsprocessen och endast hans vilja”.

”Vi måste lära oss att kombinera arbetarmassornas ’mötes’-demokrati … med järndisciplin i arbetet, med obetingad lydnad för en enda persons vilja, sovjetledaren, på arbetet. Vi har ännu inte lärt oss detta. Vi skall lära oss det.”
Vi tror att dessa uppfattningar, subjektiva faktorer, spelade en mycket stor roll i urartningen av den ryska revolutionen, en roll som ännu inte blivit värderad i sin fulla tyngd. Detta är inte en fråga om att dra ner Lenin i skiten. Men vi kan idag se sambandet mellan hans uppfattningar och den senare stalinistiska verkligheten. Vi är inte ”bättre” revolutionärer än Lenin. Vi är bara 40 år äldre.

14. Alla dessa anmärkningar har direkt relevans för problemet rörande själva den revolutionära organisationen och dess möjliga urartning. Man behöver endast ersätta ordet ”massor” i texten mot ordet ”medlemmar”.

15. Vi kan inte här gå in på alla teknologiska problem som ar inbegripna i en sant demokratisk planering. Vi har diskuterat dem ingående i nr 22 av Socialisme ou Barbarie. Vad det gäller är att de generella målen i planen bör bestämmas kollektivt och vara accepterade i största möjliga grad. Om vissa fundamentala data är givna, skulle det vara möjligt att med hjälp av datorer producera ett antal planer och någorlunda i detalj visa de tekniska implikationerna för var och en av dem, i relation till ekonomins olika sektorer. Arbetarråden skulle så kunna diskutera det förtjänstfulla i dessa olika planer, i fullt medvetande om allt vad de innebär i fråga om mänskligt arbete.

Avgöranden tex. om huruvida en ökning av produktiviteten på 10% bör leda till högre lön eller förkortad arbetstid eller ytterligare investeringar, är något som alla bör vara med om. Sådana avgöranden angår alla. Det är inte något som utan vidare kan överlåtas till byråkrater som handlar i ”massornas intresse”.

Om sådana grundläggande beslut överläts åt professionella experter, skulle dessa snart börja avgöra saker och ting efter sina egna intressen. Deras dominerande ställning inom produktionen skulle tillförsäkra dem en dominerande föll i fördelningen av den samhälleliga produkten. Grunden för nya klassförhållanden skulle vara tryggt och säkert lagd.

16. Se ”Correspondence”-pamfletten ”The American Worker” av Paul Romano och Ria Stone. Se även D. Mothe ”Les ouvriers et la culture”, Socialisme ou Barbarie nr. 30.

17. Detta är vad Hegel brukade kalla för den ”dåliga oändligheten” (schlechte Uendlichkeit).

18. En genuin marknad för konsumtionsvaror med ”konsumentens suveränitet” kommer helt säkert att för första gången upprättas i det socialistiska samhället.

19. Det är här inte möjligt att gå in på det otroliga sofisteriet hos de så kallade ”marxisterna”, som försöker rättfärdiga olikheter i lön, det må vara i USSR eller ”under socialismen”. Låt oss bara anföra två ting:

A) Strikt genomförande av principen om ”betalning eller värdet av det utförda arbetet”, som Marx anbefallde i ”Kritiken av Gotha-programmet” skulle leda till en differens av graden 1 (okvalificerad kroppsarbetare) till 1,25 eller 1,5 (kärnfysiker). Med ”värdet av utfört arbete” menar vi värde i marxistisk bemärkelse, så som arbetsteorin definierar det.

B) Olika inkomster under socialismen rättfärdigas vanligen med att samhället måste betala till den enskilde vad denne lagt ut för sin yrkesutbildning. Löneskillnaderna i ett privatkapitalistiskt samhälle betalar tillbaka dessa löneskillnader många gånger om. ”Principen” är rena dravlet vad gäller socialismen, eftersom samhället kommer att bära kostnaderna för utbildningen.

20. Norrmannen Pål Steigan, ordförande i SUF (m-l), kallar själv gärna sitt framtida parti för ”revolutionens generalstab”.

21. Denna föreställning återfinns tydligt i oktober-novemberutgåvan av Labour Review. En artikel av Cliff Slaugther, med titeln ”Vad är revolutionär ledning?” innehåller bl.a. ett angrepp på idéerna i Socialisme ou Barbarie. Artikeln innehåller ingenting utöver standardsamlingen av plattityder som ”nödvändigheten av ett stålsatt ledarskap”, av det slag man finner i vilken trotskistisk artikel som helst i detta ämne skrivet under loppet av de senaste tjugo åren. Vidare följer författaren den genuina traditionen hos Trotskijs epigoner genom att noga undvika varje försök att förstå de idéer han kritiserar. Den teoretiska nivå han opererar på illustreras väl av det faktum att han ”förklarar” hela mänsklighetens historia under de senaste fyrtio åren med ”krisen i det revolutionära ledarskapet”. Inte för ett ögonblick frågar sig vår författare efter orsakerna till denna kris. Om partiet kan lösa den och detta ”måste byggas av dem som begriper den historiska processen teoretisk!”, varför har då inte de insiktsfulla trotskisterna på trettio år varit i stånd att bygga det? Varför har de trotskistiska organisationerna gått mot upplösning även i länder där de en gång hade en viss styrka? Slaughters ”tillbakavisande” av antibyråkratiska föreställningar grundas på argumentet att medvetenhet är nödvändigt för att störta kapitalismen. Medvetenhet identifieras då, helt naivt med partiledarnas medvetenhet. Till slut avslöjar författaren sin grundläggande borgerliga mentalitet genom att peka på centraliseringen av den borgerliga makten, dess organisationen dess vapen osv, och genom att – för att kunna bekämpa den – kräva ”stärkande av disciplinen och en enastående grad av centraliserad auktoritet”. Inte ett ögonblick faller det honom in att den proletära centraliseringen och disciplinen – representerar någon helt annorlunda än kapitalistisk centralisering och auktoritet. Det är den senare Slaughter kräver alltmer av.

22. I realiteten är några av dem inte alls oförenliga med kapitalismen: glidande löneskala tillämpas inom många industrigrenar och i en rad länder idag. Men denna manifestation av trotskisternas förmåga att leva i en imaginär värld är irrelevant för vårt huvudargument.

23. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att fackföreningar och traditionella politiska organisationer håller käft om dessa problem, inte heller att en ökande del av de ”vilda” strejkerna gäller sådana krav.

Fem teser om arbetarklassens kamp mot kapitalismen

Anton Pannekoek (1873-1960)
Holländsk astronom och marxistisk teoretiker; en av grundarna till den s.k. rådskommunismen. Texten publicerad i tidskriften ”Southern Advocate for Workers Councils”, 1946.

I

Kapitalismen har under ett århundrades tillväxt ökat sin makt enormt, inte bara genom expandera över hela jorden utan också genom att utveckla nya former.

Med den har arbetarklassen ökat i makt, antal, koncentration och organisation. Dess kamp mot kapitalistisk utsugning och för makten över produktionsmedlen utvecklas också ständigt och måste anta nya former.

Kapitalismens utveckling ledde till att makten över de viktigaste produktionsområdena koncentrerades i händerna på stora monopolistiska koncerner. De är intimt sammankopplade med statsmakten och dominerar den, de kontrollerar huvuddelen av pressen, de styr den allmänna opinionen. Den borgerliga demokratin har visat sig vara det bästa kamouflaget för storkapitalets politiska herravälde. Samtidigt finns i alla länder en allt tydligare tendens att använda statens organiserade makt för att koncentrera förvaltningen av nyckelindustrierna i dess händer, som en början till planekonomi. I Tyskland förenade en statligt styrd ekonomi det politiska ledarskapet och kapitalisterna till en enad utsugande klass. I den ryska statskapitalismen är byråkratin kollektiv härskare över produktionsmedlen och håller genom en diktatorisk regering de utsugna massorna under sig.

II

Socialismen, som mål för arbetarnas kamp, är regeringens organisering av produktionen. Det innebär statssocialism, statstjänstemännens befäl över produktionen och direktörernas, teknikernas och tjänstemännens herravälde i fabrikerna.

I den socialistiska ekonomin är denna apparat, som formar en välorganiserad byråkrati, den direkta härskaren över produktionsprocessen. Den förfogar över det totala produktionsresultatet, bestämmer hur stor del arbetarna ska erhålla i lön och använder resten till allmänna behov och sina egna. Under demokratin kan arbetarna välja herrar, men de är inte själva herrar över sitt arbete. De får bara en del av produktionsresultatet, som tilldelas dem av andra. De är fortfarande utsugna och har att lyda den nya härskarklassen. De demokratiska former, som antas eller avses följa med det, förändrar inte detta ekonomiska systems grundläggande struktur.

Socialismen proklamerades som arbetarklassens mål, när den under sin framväxt kände sig maktlös, oförmögen att på egen hand gripa makten över fabrikerna och då vände sig till staten för att med hjälp av sociala reformer söka skydd från kapitalistklassen. De stora politiska partierna omfattade dessa mål. De socialdemokratiska och arbetarpartierna förvandlades till instrument för att ställa hela arbetarklassen i kapitalismens tjänst, i dess krig för världsherravälde liksom i fredstidernas inrikespolitik. Den engelska labour-regeringen kan inte ens sägas vara socialistisk, den befriar inte arbetarna utan den moderniserar kapitalismen. Genom att avskaffa dess förnedrande och efterblivna drag, genom att införa statlig styrning och låta staten garantera fortsatta profiter, så stärker den kapitalets herravälde och förevigar utsugningen av arbetarna.

III

Arbetarklassens mål är befrielse från utsugning. Detta mål har inte uppnåtts och kan inte uppnås genom att en ny härskande och regerande klass ersätter bourgeoisien. Det kan bara förverkligas genom att arbetarna själva blir produktionens herrar.

Arbetarnas herravälde över produktionen innebär, för det första, att de anställda organiserar arbetet i varje fabrik och företag. Alla regler utformas genom beslut av arbetarkollektivet i stället för på order av företagsledaren och hans underhuggare. Detta kollektiv, som omfattar alla slags arbetare, specialister och tekniker som deltar i produktionen, beslutar i sina församlingar om allt det som rör det gemensamma arbetet. Regeln att de som har att utföra arbetet också – med hänsyn till helheten – ska bestämma över och ta ansvaret för det, kan användas på alla produktionsområden. Det innebär, för det andra, att arbetarna skapar sina organ för att förena de olika företagen till en organiserad helhet, som planerar ekonomin. Dessa organ är arbetarråden.

Arbetarråden är församlingar av delegater, representanter för personalen i olika fabriker eller delar av storföretag, som för fram de anställdas intentioner och åsikter och på grundval av dem diskuterar och beslutar i gemensamma spörsmål och som för tillbaka resultaten till sina uppdragsgivare. De formulerar och slår fast de nödvändiga reglerna och genom att förena olika åsikter till ett gemensamt resultat, så förbinder de delarna till en välorganiserad helhet. De är inte en permanent ledargrupp utan kan återkallas och bytas ut vid varje tidpunkt. De första embryona uppstod under inledningsskeendena i de ryska och tyska revolutionerna (sovjeter och arbetarråd). De kommer att spela en allt viktigare roll i arbetarklassens utveckling.

IV

Politiska partier har hittills haft två funktioner. Först och främst åstundar de politisk makt, att dominera staten, gripa regeringsmakten och använda sin makt för att genomföra sitt program. För att uppnå sitt mål måste de, för det andra, vinna de arbetande massorna för sitt program; med hjälp av sina läror klargöra och öka insikten eller genom sin propaganda helt enkelt göra dem till en hjord av anhängare.

Arbetarpartier har satt upp erövrandet av den politiska makten som sitt mål för att därigenom regera i arbetarnas intresse. De framställer sig själva som arbetarklassens förtrupp, dess mest klarsynta del. Kapabel att leda dess okunniga majoritet och handla i dess namn som dess representant. De låtsas som de kan befria arbetarna från utsugning. Emellertid kan en utsugen klass inte befrias genom enbart genom röstning eller genom att föra en ny grupp regerande till makten. Ett politiskt parti kan inte skapa frihet utan, när de vinner, bara nya former av förtryck. Arbetarmassorna kan bara vinna frihet genom sin egen organiserade aktion, genom att ta sitt öde i egna händer, igenom att hängivet utnyttja alla sina tillgångar, genom att själva styra och organisera sin kamp och sitt arbete med hjälp av arbetarråden.

För partierna återstår de deras andra funktion; att sprida insikt och kunskap, att studera, diskutera och formulera sociala idéer och genom propaganda upplysa arbetarnas medvetande. Arbetarråden är arbetarklassens organ för praktisk handling och kamp; på partierna faller uppgiften att bygga upp dess andliga styrka. Deras arbete utgör en ofrånkomlig del av arbetarklassens befrielse.

V

Strejken är den mäktigaste kampformen mot kapitalistklassen. Strejker är nödvändiga, om och om igen, mot kapitalisternas tendens att öka sina profiter genom lönesänkningar, ökad arbetstid eller arbetsintensitet.

Fackföreningarna har skapats som instrument för organiserat motstånd baserat på stark solidaritet och inbördes hjälp. I och med storföretagen tillväxt har kapitalets makt ökat så enormt att arbetarna bara i undantagsfall kan motverka försämringar av sina förhållanden. Fackföreningarna utvecklades till instrument för medling mellan kapitalister och arbetare; de upprättar avtal med företagen som de försöker påtvinga de ofta ovilliga arbetarna. Ledarna vill bli en erkänd del av kapitalets och statens maktapparat, som förtrycker arbetarna.

Arbetarklassens rätt tar sig, under dessa omständigheter, formen av vilda strejker. De är spontana utbrott av massorna under lång tid av undertryckt motståndsanda. De är direkta aktioner där arbetarna tar sin kamp helt i egna händer och lämnar fackföreningarna och ledarna utanför.

Kampen organiseras av strejkkommittéer, de strejkandes delegater, valda och utsända arbetare. Genom diskussioner i dessa kommittéer skapar arbetarna sin enhet i handling. Utvidgandet av strejker till än större massor, den enda användbara taktiken för att tvinga fram eftergifter från kapitalet, är helt och hållet motsatt fackföreningarnas taktik att begränsa kampen och avsluta den så fort som möjligt. Sådana vilda strejker är för närvarande arbetarnas enda verkliga klasskamp mot kapitalet. Här uppnår de frihet genom att själva välja och styra sina handlingar och utan att vara styrda av andra makter för andra intressen.

Detta visar sådana klassprotesters betydelse för framtiden. När de vilda strejkerna blir alltmer utbredda så ställs de mot statens hela fysiska makt. De antar en revolutionär karaktär. När kapitalismen utvecklas till en organiserad världsregering – ännu blott i form av två tävlande makter som hotar att utrota hela mänskligheten – så antar arbetarklassens frihetskamp formen av en kamp mot statsmakten. Dess strejker antar karaktär av stora politiska strejker. Ibland världsomfattande strejker. Då måste strejkkommittéerna utveckla allmänna sociala och politiska funktioner och anta karaktär av arbetarråd. Revolutionär kamp om makten i samhället är på samma gång kamp om makten över och i fabrikerna. Då utvecklas arbetarråden, kampens organ, samtidigt till produktionsorgan.