•  

 • Sök på sidan


  FAQ

  Frågor och svar om Förbundet Arbetarsolidaritet

  Q. Varför startades förbundet?
  A. Förbundet startades av vanliga arbetare med radikala idéer som såg behovet av en organisation som inte såg som sin uppgift att vara ännu ett självutnämnt ledarskap för arbetarklassen, utan istället ville utgå från klassen själv och stödja de kamper som förs. Genom att organisera oss kan vi delge varandra erfarenheter och effektivare stödja de som tar strid. Vi är en organisation med ett renodlat klasskampsfokus och vill slippa den splittring av arbetare som ideologiskt och partipolitiskt käbbel så ofta medför. Vi tror att det är arbetarklassens egna, självständiga kamp, som är avgörande för att för att skapa bättre villkor för arbetarklassen och i förlängningen ett rättvist, klasslöst samhälle. Förbundet har allt sedan starten velat uppmuntra till och bidra med konkret och praktisk solidaritet arbetare emellan, därför har vi bland annat startat Stridsfonden.

  Q. Vem beslutar över Stridsfonden och vem kan få pengar ur den?
  A. Förbundsstyrelsen tar beslut om utbetalningar ur fonden efter fastslagna kriterier. Högst beslutande över fondens ekonomiska medel och organisation är förbundets årliga kongress. På kongressen beslutas också vem som skall tilldelas fondens årliga pris "Arbetare till Arbetare". Medel ur fonden kan tilldelas enskilda arbetare eller kollektiv som kämpar på sin arbetsplats men som inte har facket i ryggen. Det kan handla om allt ifrån att starta en arbetsplatstidning, trycka flygblad, betala böter i arbetsdomstolen eller löpande utgifter och inkomstbortfall i samband med vilda strejker.

  Q. Vad menar ni med självständig arbetsplatskamp?
  A. Vi menar kamp som initieras av och förs på villkor av arbetare själva, oberoende av fackliga eller politiska organisationers välsignelse. När facket sviker kan vi själva försvara oss och återta makten. Genom självständig kamp kan vi flytta fram hela arbetarklassens positioner och tillsammans bli en kraft att räkna med.

  Q. Vilka yrken är vanliga bland medlemmarna, är ni fackliga aktivister?
  A. Förbundets medlemmar arbetar inom en stor variation av yrken och branscher. Lager, industri, vård och omsorg, bygg och anläggning för att nämna några. Somliga är eller har varit fackligt aktiva , andra inte. Gemensamt är att vi ser ett behov av självständig kamp på arbetsplatserna och att vi vill stödja denna typ av kamp när den förs.

  Q. Varför ska jag gå med i Arbetarsolidaritet när jag redan har ett fackligt medlemskap?
  A. Du ska gå med i FAS för att du vill stödja arbetare som tar strid på sina arbetsplatser och formerandet av en ny radikal arbetarrörelse. Som medlem i FAS kommer du dessutom i kontakt med andra arbetare som stödjer dessa idéer och gör sitt bästa för att kämpa på arbetsplatsen, något du och dina arbetskamrater förhoppningsvis kan dra nytta av. Vad detta innebär för dig gällande val av facklig organisering lägger vi oss inte i.

  Q. Är ni motståndare till facket?
  A. Nej. Fackförbunden fyller en viktig funktion för arbetarklassen idag. Däremot är vi kritiska till hur många av dem agerar. Vi inser även deras begränsningar när det gäller att skapa verklig förändring på grund av hur inlemmade de är i det nuvarande systemet. Verklig förändring kommer ske först när vi arbetare självständigt agerar för att ta makten över våra liv!

  Q. Hur fungerar förbundet organisatoriskt?
  A. Den årliga kongressen är den högsta beslutande instansen i förbundet. Kongressen hålls varje år i september månad. Alla medlemmar har rätt till fullt deltagande, motions- och rösträtt. Mellan kongresserna ansvarar styrelsen och olika utskott för verkställanden, administration, stridsfonden och centrala beslut. Lokalklubbarna styr helt över sin egen verksamhet så länge som den håller sig inom ramen för stadgar, politisk plattform och olika fastslagna regler.

  Q. Samarbetar ni med andra organisationer?
  A. Lokala avdelningar av Förbundet beslutar själv om de ska samarbeta med någon annan organisation för stunden. Detta kan vara ett arbetsplatskollektiv, en fackförening eller enskilda arbetare eller för den delen politiska grupper om dessa i just sakfrågan delar samma intressen som Förbundet.

  Q. Jag är redan medlem i ett parti eller politisk organisation, varför skulle FAS vara av intresse för mig?
  A. FAS ger ett kompromisslöst stöd till all självständig arbetsplatskamp, det vill vi påstå att ingen annan organisation gör idag. Om du sympatiserar med vår plattform och inte utnyttjar ditt medlemskap för att ge inflytande åt ett politiskt parti så är du välkommen som medlem. Vill du bara bidra ekonomiskt till Stridsfonden så går givetvis det också bra.

  Q. Hur blir jag medlem och vad innebär ett medlemskap?
  A. Du blir medlem genom att vända dig till din lokala förbundsavdelning, genom att maila styrelsen eller genom att ansökan på hemsidan. Årsavgiften varierar beroende på avstånd till kongress (budgetfastställandet). Som medlem bidrar du helt utefter tid och förmåga.

  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!